NAYAADATE GARAAN, DU’UU QABA FI DU’UUF HAR’AS-Saphaloo | Abdulbasit Kedir Waxab. 2016

“NA YAADATE GARAAN…!”

13511050_1083421758419306_47327220309902122_n

Du’a Ashaa Aliyyii na yaadate garaan,
Du’a Sabriinaa Abdallaa dhageenyaan,
Umriin wal gitan tarree takka lamaanuu,
Dhiiga qofaa miti wal fakkaatan bifaanuu,

Wanti daranuu wal fakkeessu immoo,
Lachuu tahuu isaaniiti ilmaan Oromoo,
Ilmoo waraabeessa tokkootuu nyaatee,
Waraana wayyaaneetiin lubbuun baatee,

Na yaadate garaan suuraa sabriinaa arku,
Du’a Aashaa yaadadhee imimmaan lakkuu,
Harcaasee booyeen ija koo irra xuruursaa,
Garaan na gubate maaltu na qabbaneessa,

Yaa lakkuulee too – ilmaan abbaa kiiyyaa,
Maaliin isiniif taha yaa obboleeyyan kiyya,
Badii malee isin galaafate kaa dinni alagaa,
Du’a wal fakkaatu duutan harcaaftanii dhiiga,

Sabriinaa garraan fuula Ashaa yaadadhee,
Garaan koo nabadee imimmaan haqadhee,
Na yaadata garaan obboleeyyan kan koo,
Natti wal fakkaatan ilmaan abbaa tokkoo,

Osoon hin baasin gumaa Ashaa teenyaa,
Irratti nuu dabale diinni Sabriinaa teenya,
Hanga yoomiin booya hanga yoomiin tura,
An taa’een kakadha diinni morma na mura,

Yaa qeerroo Oromoo yaa qeerroo harargee,
Maaliif kaatanii hin lolle diini nu duguugee,
Aashaafi Sabriinaa malees shamarran keenya,
Hedduu gatan irrat raawwatanii gara jabeenya,

Na yaadata garaan koo hin dagatu yoomuu,
Hanga qarri saanjaa qawwee alagaa doomuu,
Na yaadate garaan koo hin dagadhu seenaa,
Na yaadate garaan koo godaannisa heenaa.

DU’UU QABA.. !

13465930_1083385038422978_6778861668096961831_n

Kan dhiiga ilmaan Oromoo cunfaa jiru,
Kan meeyra qaccee qaxara qoorsaa jiru
Waraabeessi Sabriinaa Abdallaa nyaate,
Isa kana kunoo kan lubbuu isij galaafate,

Waraabeessi foon oromoo dhugee quufe,
Inni dhiiga Oromoo habbuuqqatee tuttufe,
Kan agartan kana ‘Geetaachoo Memberaa’
Dhaloonnisaa Hirna Harargee lixaa irraa,

Obbooleettii teenya malees nama biraa,
Amma duraas Oromoo galaafateeti jira,
OPDO’n warra akkanaatiin guutamtee duruu,
Obboleettii teenya ajjeessee lubbuun hin turu,

Qeerroon Oromiyaa – qeerroon Harargee,
Qeerroon Calanqoof Hirnaa kan isa arge
Daftanii maaf barbaaddanii raaftaniin fuune,
Akkamit rafna osoo namtichi kun hin duune.

Kan Oromoo ajjeessu marti jiraachuun qabu,
Qeerroon teenya kana ajjeessuu hin dadhabu,
Kan lubbuu Sabriinaa galaafate kana dabalatee,
Du’uu qaba marti kan dhiiga oromootaa nyaate.

=

“DU’UUF ARRAAS…..!”

13495068_1083457831749032_5907357769263292512_n

Afaan waggoota dhibbaaf sakaraatee kufe,
Dhiiga gootota meeqaan kan deebi’ee dhufe,
Warri afaan keenya duriis nyaatee liqimse,
Arraas kunoo balleessaa jira daran jallisee,

OPDO’n warri sobduun afaan guddifna jettu,
Akkana kunoo guddinni isiin sobaan odeessitu,
Kun guddina moo du’a mee isin yooniif laaltan,
Ajjeessaa jirti wayyaaneen isin maaliif haaltan,

Afaan saba guddaa – afaan sanyii hayyootaa,
Akkanat balleessan kotte duudaan harrootaa,
Beeksisa fokkotaa kanaarraa yoon hubadhu,
Waa lamaa jira tan gad fageessee dubbadhu,

Warri Burraayyu bulchaa lafa nu saamaa jiru
Alagoota tahuun mirkaneeffadhe kan nu ciru,
Inni biraa afaan keenya ajjeessudhaaf jedhanii
Mana hojii isaanii keessat Oromoo’n ramadanii,

Wanti hin ramadneef Oromoo bakka akkanatti,
Iccitii hannaa tana akkan barreef isaan jalatti,
Oromiya keessatti Maqalee ijaaraa jiraachuu,
Mirkaneessaa jirti wayyaaneen lafa hirachuu,

Kanaaf afaan keenya kana dhabamsiisuufi,
Kaayyoon isaanii akka nuti duunu godhuufi,
Afaan goonni meeqa achi buutee itti ta’e,
Du’uuf arraas dhukkubsachaa jira deebi’ee.

=

Saphaloo | Abdulbasit Kedir
Waxabajjii, 2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa