JECHOOTA KADIIR ABDULLAXIIF, Abjuu-Gadaa Kadiir Abdullaxiif Bilisummaa

JECHOOTA KADIIR ABDULLAXIIF
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kan halagaa kaadhimate cinaa tokkoon naafa,
Kan saba ofii kaadhimate cinaa lamaan rafa.

Amaarri bofa, Tigreen buutiidha. Lachuu wajjiin jiraachuuf Re’ee ykn Adurree tahuudha.

Biyya baqachuu mannaa, biyyatti gallee qabsoofnee boqochuu yaanna.

Gurra dheereffatee akka hilleensaa, si dhagahuuf morma qeensaa.

Bilisummaa jaalannaan tokko tokko lafarraa galcha, Gabrummaa jaalannaan taa’etumaan halcha.

Isas, isaanis, anis garaa qabna, mirga nama tahuu maalif dhabna?.

Qabsoon keenya qabsoo mirga sabummaati malee, qabsoo duula amantiiti miti.

Kallattii roobni dhufuun warra biyyattu…beeka.

Afuuffiin madaa hin fayyisu, Maqaa guddaa qabaachuun hama hin hayyisu.

Garaa qofaa yaaduun yaadaa nama hin jechisiisu, garaafis yoo yaadan malee.

Tokkummaan Oromoo habashaa hirqifachiise, forroqa raacha caala dhageessisa nama gurra qabutti.

Qeerrensaa fi Adurreen bifa walfakkaatan, garaa walhin nyaatan.

Gaafa dharri dhugaa moo’e, ifaanuu dukkana.

Biyya Sangaan hin jirreetti, jibichatuu barooda!

Anoo du’a hin ooluu, wareegamtoota qabsoo sabaatti maal hima?.

Way dhaba hunda (dhaaba) manaatii!, Arjaa hunda dony’a gooti.

Addunyaan irra jiraannu tuni dhibeedha, dhibee mararfamtuu.

Dhiira sodaa cabse soddatu cabse, Jaarsummaan nu hin fayyadu.

Osoo seenaan, Aadaa, Afaan Oromoo keenya galaana tahuu baatee, silaa Alagaan com’oree madda isaa gogse.

Oromoon waaqaa, qeerroon bakakkaa biyya abbaasaa irratti.

Osoo diinni qawwee nutti dhukaasuu nuti immoo ulee itti furguggeeffannee daangaa biyya keenyaa tiikfanna.

Sareen ollatti galee fi namni saba gane buchu ‪#‎buchuun‬ tokkuma.

Haga feetellee waccu Shimbirri bofa hin dallansitu, yoo goofadana itti dammaysite malee.

Dila guddinaatii gaarri aduu hin golgoleessu, aduutuu irra fagaatee gaara golgoleessa malee.

Diina aggaaraan doorsisee aangoo ofii natti agarsiisu nyaarakoo dhoorgadhee wajji bula.

Akaakayyuun koo Hayilee Sillaasee, Abbaan koo Dargii, ani immoo ADWUI tti dhalanne maqaan keenya gabrummaadha. Ilma kiyya garuu Bilisummaa itti moggaasuu fedha!, ykn Nimoonaa jedhan.

Barbadaan alagaan Oromiyaatti darbattu qaanqeen isaa faca’ee xoobiyaas ni guba.

Dhiiga alagaan saba keenya jiigsite qobnee mana hidhaatiin jiigsina.

Wayta Itoophiyaan galma IGAD tti ABOn shororkeessaa jettee himattu, Oromoonni White house tti bahanii isaan qeequ.

Gaafa Wayyaaneen Midiyaalee Oromoo uggurtu nutimmoo lallabnee waldhageenya!.

Osoo Afaaniin Raadiyoon Cabee, Afaan Amaaraatin Raadiyoon caba.

Afaan Oromoo Afaan Eebbati, arrabsi habashaa hin quucarsu, yoo ufxureessan malee.

Harreen damma baattuu fi Lammiin saba hamattu, mi’aa eenyummaa ofii hin beeytu.

Biyyi ofii koobbachuudha, biyyi ormaa garuu boolla qayyaati.

Uumamni addunyaa kuni martuu dhawaata walnyaata, Aangoon namaallee adeemsaan jijjiirama.

Jechi namaa dhokatus gadaannifni madaasaa ni mul’ata.

Gogaan yoo dhosan diriira, Afaan ofii yoo dubbatan dagaaga ykn guddata.

Lammiin beekumsaan qaroome gagaa doofummaa muuxata.

Ijji fageessitee laaltu leensii microscope malee galma mul’ataa agarti.

Nama jaalataniif bakka, nama jibbaniif yakka kennuun amala namootati.

Namni kaayyoo beekumsaan biyya jijiiruu qabu, barnoota dhabsuu bishaanii caalaa dhudha’a.

Hamiin ollaa siduuba tuulamee, gaafa siin waldhabe ija namoota hedduu duratti jiga.

Namni namaan waliin hin taane kophaa isaa gaara yaadaa dhiiba.

Rakkoo biyya keenyaa wanti achi hin siiyneef firumatuu rakkoo jalatti ‪#‎daaddaa‬ daaddaa walgodha.

Akkuma namni allaattii nyaachuu barbaadu Maqaa Gogorrii iiti moggaasu, Mootummaan wayyaanellee aangoo tursiifachuuf ‪#‎Diimookiraasii‬ moggaafate.

Namni yeroo sibira jiru siwaliin nyaatu, yeroo sibira hin jirre waa’ee kee nyaata.

Jirbiin karaa Lilmoon baafterra deemti, dubartiin akka /harka/ haadhaa guddatti.

Dhalli namaa si’a torba horii deegee, si’a saddeettaffaa ulee deegee, saglaffatti qadhaaba.

Hiyyeessi gaafa uffata isaa hodhatee fi miiccate gammada.

Dhuguma sabaaf quuqamnaan qabsoon cimaa miti, namatu cimaadha.

Sabni garagaraa lama walkaadhimachuun yeroo dhiirsi naafxanyaa jedheen, niitiin gaallaa akka waliin jedhaniif.

Onnee qabsoo sabaaf dallantee kaate qirqirsaan diinotaa hin seeqachiisu.

Saba qabsoo Bilisummaa beekuuf Midiyaaleen hawaasatuu rasaasa qawweeti.

Jechi dhugaan onneerraa dubbatame, gochaa sirriin raawwatama.

Yoo Oromiyaan hin bilisoomiin, Itoophiyaan hanga guyyaa qiyaamaatti tan hiyyummaati.

JECHOOTA HAYYOOTA BEBBEEKKAMOO

~ADWUIn afaan malee gurra hin qaban.
#‎Maraaraa_Guddinaa‬.
~Nama jaalataniif bakka, kan jibbaniif yakka kennuun amala namootati.
~Gaafa dharri dhugaa moo’e, ifaanuu dukkana.
~Kaayyoon koo suphee /faara/ miti kan laayyotti cabu.
~Namni kaayyoo beekumsaan biyya jijjiiru qabu, barnoota dhabsuu bishaanii caalaa dhudha’a.
~Namni yeroo sibira jiru siwaliin nyaatu, yeroo sibira hin jirre waa’ee kee nyaata!.
#‎Kadiir_Abdullaxiif_Hajjii‬
~Bishaantu dheebotaa, ibidda dhaamotaa.
#‎Kadiir_Martuu‬
~Goobanaaf hin tollee diinaaf ergamuunii.
#‎Elemoo_Alii‬
Qaanqeen dhugaan qabsiifamte, giimii sobni tuule jiigsiti.
#‎Beekan_Gulummaa‬
Things fail apart no longer at ess.
#‎Chenua_Achebe‬
One day i am a man that day don’t know.
#‎Nelson_Mondela‬
Addunyaa yoomul asal, yoomul basal.
Jiruun gaafa tokko damma, gaafa tokko Shunkurtii!.
#‎Araboota‬
Sagal heerumanii,sagalee dhiiraa baran.
#‎Soomaalee‬
Dacheen warra irra qotee irraa nyaatu osoo hin taane, warra irra ciisee nyaatu komatti.
#‎Indiyaanota‬
Jaartii tee hin rukutin habaabonillee yoo tahe. ‪#‎Hindiyaanota‬


Abjuu/Dream/
**************

Guyyaa hojii oolee
halkan Galee rafee.
Qorqoda tokko hin agarree
na hin quuyne lafee.
Siree koo tottolfadhee
Akka gaarii afee.

Boraatii koo sirreessee
Firaasha koo afadhee.
Dalluu sireetti ejjataa
Markaa ammadhee.
Baanaa keessa lixee
Ciisee mammaradhee.

Mi’a karaa guuree
Beeffeetti dachaasee.
Alli dukkanaa, manallee
Dukkaneessee.
Ifaa mana keessaa
Switch cufaa dhaamsee.

Garuu yaa ummataa
Wanta nama ajaa’ibuu.
Anaa hirribaan ukkaamamee
Jiruu arga namoota ijaajjuu.
Oromiyaan bilisoomtee ka’i
Ililchi naan jedhan adaa ‪#‎Abjuu‬.

13434917_297832697220626_7169868810563050504_n

Gadaa Kadiir Abdullaxiif Bilisummaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa