“ANAA NYAATU” Sabaan-boon Firrisaa-Obboleettii keenya””Sabrinaa Abdulaahi Kan magaala calanqoo keessatti weregamteef yaadannoo weregama isheef an barreessee

“ANAA NYAATU”

13516397_10102364458812383_2627442771187740754_n

Yaa mucaa oromoo maaltu si qunname
Ofii keef jiraatta kan namaa hoo hin tuqne
“Anaa nyaatu male kichuu si kutamee
Yaa sabrinaa koo xobbee kan kee dhabne
Garaa kee jabaatte kan nurraa godaante
Seemmoo abjuu cabsuuf kan ati ol kaate
Garuu gantuutti harka maaf kennatte
Madaa lamuu hin qorree kan jarri rawwaatte
Firii qormaata kee atoo waa hin arginee
Dadhabbii sammuu koo ato waa hin hubanne
Bu’aa buufte hunda arguuf hin milkoofne
Summi dinni darbu hunduu sin bareenne
Akka haraa akka balaqamaa yeroo hunda jibbamaa
Akka saree akka bineensaati yeroo hunda ilaalamaa
Abbaa biyyaa ta’a kunoo dinaan dhaanamaa
Karaa guddaa irratti seera male ajjefamaa
Goodaannisa seenaa ta’e jirun ilma namaa
Dhakaa osoo hin darbin ykn arrabso hin beektu
Homaa waa hin dubbanne rasaasan dheekamtu
Waan oromoo taatef dinaan ajjeefamtu
Oromummaa keenyan jibbaan maaf nu seentu
Nuti ittin boonnaa waan hundaan olittu
Gammaddani hin caraaninaa gumaan ishee hin haftu
“”Anaa nyaatu “” leensee mudhii sonsaa
Intala oromoo sabrinaan qorsaa
Gumaa kee siif baafna jabaanne wal gorsaa
Weeregamni kan kee oonnee nu madeessaa
Waan oromoo taate ormoodha duuteef seenaan kee nu boonsa
Tarree goota irratti maqaa keen barreessaa
Ati nuuf ijadha ati nuuf lubbuudha jabdu akka sonsaa
Lammiin kee aariidhaan gumaa kee sii baasaa#2
Bu’aan kee jabinnii kee caaroo yaase
Hiddaa keeti dhaloo keeti dandeetti marsee
Sammuu qaree waa hundaan soorsee
Weeregama kee kana irraa wal barsisee
Gumaa kee siif baasa yoo wal jajjabeesse
Abshir sabni kee si faanaa kuno wal gurmeesse
‘Anaa nyaatu sabrinaa koo itti galli kee jennatal fiwrdoosi
Ah”weregamteetti yaa rabbii nuuf milkeessi
Dacheedhaan nun cummiin awwaalcha balisii
Jennataan milkeessi waan gaaarin badhaasi
Warra miskina kana galaafate ati baasi haqqisii
Badii tokko male rasaasa dinaan weregamtee
Akkaa waan fira dhabde duute biyye taate
Meerre qeerroon abdii biyyaa maalo maaf ishee dagatte
Silas abdin biyyaa sihi mee mee maal abdatte?
‘”Wanti jedhanu hedduudha
Du’a garaa nama nyaatuudha

13450152_10102364458822363_1221443388477682587_n
Obboleettii keenya””Sabrinaa Abdulaahi
Kan magaala calanqoo keessatti weregamteef yaadannoo weregama isheef an barreessee
Barreessaa
By Sabaan-boon Firrisaa
21/6/2016 A.C

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa