SHAANFOO – WALALOO-Abdii Guuttataa Dilgaasaatin

Shanfookoo
..
Shaanfookoo shaanfeessee
Of qaree of gootomssee
.
Filee fifilchiisee
Goofaree dambaabsee
.
Gurree gurra harree
Ishee of hin agarre
.
Ari’ee kurkursee
Darbadhee madeesse
.
Yooman kaase lafaa
Dhaapheen itti kolfaa
.
Dhira abbabban dhalche
Waraane odolchee
.
Odolchituu sanyii yeerii
Duwwaa garaa xeerii
.
Deerooshee irraa muren
Dhaadadhe waraaneen
.
Abbaa mirgaan ta’ee
Fira diinaa gorra’ee
.
Hiixadhee hixadhe
Fuularra uffata ol fudhee
.
Amuummaa halkanii
Amummaadheen bariini
.
Duquuqqaa haaxa’aa
Hirriba mukuu ba’aa
.
Yoon lalu humtuu hin jiru
Edaa Abjuun kanan jooru
.
Abjuunkoo haa dhugoomu
Shanfookoo haa qaramu
.
Teessoon kooraa fardaa
Kuulloo ijji barbadaa
.
Garmaamu na baatee
Hin galin na gate
.
Miliqqee darboosaanii
Na haa oolchu qawweesaanii
.
Irra naa aansu akkan Geellisutti
Harkikoo darbatee akka waraanutti
.
Abjuunkoo haa dhugoomu
Shaanfoonkoo haa qaramu
.
Shaanfoon bara shifttaa
Uffadheera kittaa
.
Shaanfookoo na hin ganin
Si darbadhu hin dhabin
Lixi bira hin darbin
..
Abdii Guuttataa Dilgaasaatin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa