GALMEEWWAN AJJEECHAA SHASHAMANNEEFI DU’UU DURBEE Sabriinaa Abdallaah via JAWAR MOHAMAD Fb Wall!!

  13516383_1630253700634964_3430306721185557945_n

Within just a week time after Human Right Watch Report revealed a shocking news of killing of more than 400 innocent lives in Oromia, Ethiopian regime once again killed school girl of grade 10 called ‪#‎Sabrina_Abdalla in Chalanqo, East Oromia. What makes Sabrina’s killing more painful is that her cousin, Badir Mammo, was also killed in January this year by Ethiopian security agent. The fact that two member of the same family at receiving end of the killing, shows the frequency of killing in the region.

As you all remember the regime have been busy denying the report and mindless puppet like ‪#‎Dina_Mufti, an Ethiopian Ambassador to Kenya, went to extent of calling the report an “outright lie” , however the Ethiopian security couldn’t even take more than a week to add more death toll by brutally gunning down school kid. It is really puzzling that a regime which are asymmetrically dominated by one ethnic group want to pepetually rule the country by changing the largest region in the country into a battle field where unarmed school kids death reported every other day. If they think that this way that they can sustain Tigrian elite power grip and economic domination forever, I should tell them to look human history some where else, how history ends. There is no record in history where power, an abusive power, lasts only on sheer brute. This discriminatory and exclusive power will defiently end. It might ends at great cost. A great cost of endangering the coexisting of people.

#‎OromoProtests‬ Two more people have been attacked in Shashemene last night. One of them is Aliyi Elemo. Aliyi was attacked in area known as Kebele 05. He has been transferred to to Hawasa Hospital.
=======
Shaashamanneetti ajjeechaan halkan halkna ilmaan Oromoo irratti godhamu itti fufuun halkna edaa namni lama miidhamee jira. Isaan keessaa tokk Aliyyii Elemoo yennaa jedhamu ganda 05 keessatti halkan waraaname. Yeroo ammaa Hospitaala Shaashamannee irraa gara Hawaasaa dabarsanii jiran.

#‎OromoProtests‬ “Godina harargee bahaa aanaa Qumbiitti lola torbee darbe humni liyuu poolisii jedhamu ummata oromoo13450152_10102364458822363_1221443388477682587_n irratti banteen ummanni aanaa sanii rakkoo keessa jira.Lolli sun yeroof dhaabbatullee humni liyuu poolisii erga ummata oromoo ajjeesee qabeenya isaanii duraa saammatte ummata baqachiisee magaalaa minoo akkuma qabattetti jira.Hangaa ammaatti naannoon oromiyaa kan silaa ummanni deeggarsa gaafate osoo hin godhiniif lola gosaati je’ee manguddoo oporeeshiniitii fii manguddoo afran qalloo kan jedhaman ergeefi .Kanarraa wanti isin ummata oromoo nuuf hubachiisuu qabdan mastar pilaaniin finfinnee irraa gara daangaalee lafa oromiyaatti jijjiramuusaati.Dhumarrattis yaadniin isinitti dhaammadhu toftaa fii tarsiimoo akkamiin ummanni oromoo akka qabsaawuu qabu naaf hubachiisaa.”

#‎OromoProtests‬ “Calanqotti polisiin Sabriinaa Abdallaah ajjeese kan Getaachaw Membaraa jedhamu haawasni magaalaa calanqoo bahee bana isaa gubee barbadeessee hojiin ala godhee jira.
Geetachaw amma as keessaa dhabamsiisanii jiru. Ummaticha barbaadanii hanga ammaatti argachuu hin dandeenye”

#‎OromoProtests‬ Body of Sabrina Abdalla, the 10th grade student who was gunned down last night by government soldiers in Chalanqo, East Hararge. This morning the city has been engulfed with massive rally denouncing the killing.
===============
Kun reefka Sabrinaa Abdallaa barattuu kutaa 10ffaa kan galgala edaa loltoonni Wayyaanee Harargee Bahaa magaalaa Calanqotti galafataniiti. Ganama kana ummanni Calanqoo buqqa’ee ba’uun mormii guddaa dhageessisaa jira.

#‎OromoProtests‬ Sabrina Abdalla, the young woman who was killed in Chalanqo, East Hararge few hours ago lost her cousin, Badri Mammo, who was gunned in the same town in January this year.
=======
“Mic13516397_10102364458812383_2627442771187740754_niyyoo tana wayyanneen beeka itti yaaddee rukkuttee waan ta’eef sababanii isaa miciyyoon tun dargaageesa moormii darbee irratti wareegama dargaagoo baadrii Maammoo fanaa ilmaan wasiilatti kanaaf wayyanneen beeka nufixaa jirtii Ummata naannoo calaanqootti fi Ummata Oromoo maratti akka nu cinaa dhaabbatan dhamsaa sabummaa nuuf dabarsii”

‪#‎OromoProtests‬ Sabrina Abdalla who was shot few hours ago by Agazi in Chalanqo, East Hararge has died at upon arrival at Harar hospital. She was shot in a small hut she uses to sell tea and coffee. May she join our martyrs in heaven.
============
Sabriinaa Abdallaa kan sa’aa muraasa dura Harargee bahaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Agaaziitin dhawamtee turte, hospitaal Harar osoo geessaa jiranii lubbuun dabartee jirti. Sabriinaan bakkuma ishiin shaayii danfiftee gurgurtu keessatti rasaasaan dhawamte. Raafki isii yeroo ammaa gara Calanqoo deebifmaa jira. Ummanni Calanqoofi naannawa sanii baatanii kabajaan akka simattan waamichi isiniif dhihaatee jira.
Rabbiin wareegmtoota keenya biroo waliin warra jannataa haa godhu. Firaafi maatii isii rabbiin jajjabina haa kennuuf.

#‎OromoProtests‬ Sabriinaa Abdallaa tan galgala kana magaalaa calanqoo keessatti rasaasa wayyaaneetiin rukutamte waan hedduu miidhamteef hospitaala magaalaa calanqoo irraa gara hospitaala magaalaa Harar dabarfamtee jirti

#‎Or13508915_1082856675142481_1998136884993542935_nomoProtests‬ Happening now in Chalanqo, East Hararge. Soldiers fired on people wounding several. One is identified as Sabrina Abdalla.
===========
Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti mormii godhamaa jirun loltoonni dhukaasa bananii namotta madeessuun beekame. jara madaaye keessaa dubartii tokko kan Sabriinaa Abdallaa jedhamu bakkuma ishiin waan gurgurattutti rukutamte.


#‎OromoProtests‬ Sabrina Abdalla just took her 10th grade mational exam last month. She completed her study while working in evening selling to help her self and her mother.
=========
Sabriinaa Abdallaa barattuu qormaata kutaa 10ffaa ji’ima dabre fudhatteedha. Barnoota booda shaayii karaa irratti gurguruun ofiifi maatii isii gargaaraa barachaa turte.

#‎OromoProtests‬ Ajjeechaa Shaashamanneetti Raawwatamaa Jiru ilaalchisee odeeffannoo dabalataa

~ Haala yeroo kanaan duraatin adda ta’een kaayyon ijoofii xiyyeeffannaan guddaan namoota yakka ajjeechaa kana raawwataa jirani qabeenya namootaa saamuu miti. Yeroo ammaa kana ajjeesaniit baqatu. Namootni hanga ammaatti balaa kanaaf saaxilaman, kanneen du’anis ta’ee kan lubbuun isaanii du’aaf jiruu jidduu jirtu qabeenyi isaanii ( Bilbilli Moobaayilaa, Qarshiinifi kanneen biroos) hin tuqamne. Kanarraa hubachuun kan danda’amu bu’uurrifi kaayyoon guddaan namoota yakka kana dalagaa jiranii saamicha osoo hin ta’in lubbuu namaa balleessuu (ajjeechaa) ta’uu isaati.

~ Halkanuma ajjeechaan ijoollee kan biroo irratti raawwatame sana nama butamee ( humnaan fudhatamee) gara hin beeynetti fudhatametu ture. Akka namni kuni jedhutti namoonni yakka raawwataa jiran kunneen dirqisiisanii qaban, ergasii fuula isaa haguugan, harka isaa walitti hidhan, konkolaataa irraa gara konkolaataatti dabarsan, magaalaa Shaashamannee irraa fageessanii deemaniinii Bosona keessatti muka irratti hidhan. Namootni isaan barbaadan eessa akka jiran gaafatan. Yoo namoota jarri barbaadan kunneen eessa akka jiran hin himin morma isaa irraa akka darban sodaachisan, ergasii achuma bosona keessatti ( Boqojjiitti ~ Magaalaa Shaashamannee irraa km 120tti) gatanii deeman . Namni kunis qarshii 2000fi Bilbila Moobaayilaa harkaa qaba ture, haa ta’u malee namni qabeenya isaa kana harkaa tuqe garuu hin turre. Namni kuni hamma ammaatti hin duune. Inni ragaa qabatamaadha.

~ Poolisoonni Federaalatiifi Oromiyaatis magaalatti keessatti baay’inaan kan argaman ta’us balaa torbaan lamaa oliif Ummata magaalattii rifachiisee gara hundaan sochoose kana osoo argan akka waan tokko hin arginiifii hin dhagayinii godhachaa jiru.

~ Namoonni yeroo ammaa kanatti waraanamaniifi ajjeechaan hamaan irratti rawwatamaa jiran kunneen kan tasuma akka carraa miidhaan irra gahe osoo hin ta’in kan itti yaadamee, sirritti filatamanii hubamaa jiran akka ta’e ragaan qabatamaadhaan hamma ammaatti mul’achaa jiru ni agarsiisa. Namoonni kunnen dura ni filatamu, ergasi hordoffiin irratti ni gaggeeffama, sana booda waraanamanii ajjeefamu.
========

Ajjeechaan Sabriinaa kan dhagahe hunda sabrii dhowwate. Ajjeechaan mucittii miskiina kana irratti hidhattoota mootummaatiin raaw’atame ergaa guddaa Oromoof dabarsa. Ajjeefamuuf Oromoo tahuun qofti gahaa akka tahe nutti hima. Sabriinaan dhagaa darbitee miti yookiis qawwee baattee hidhattootatti dhukaaftee miti kan ajjeefamte. Oromoo waan taateef qofa. Bakki ajjeechaan kun itti raaw’atame ammoo Calanqoo lafa lafeen Oromoo kumaatamaa lafa jala ciiftu. Tarkaanfiin Wayyaaneen Shashamannee fi Baha Oromiyaatti ummata Oromoo nagaa irratti fudhataa jirtu godaannisa madaa gaafa Calanqoo fi Aanolee daranuu billawa itti horfee dhiigsuun tarkaanfii maayyii fi murteessaaf Oromoo qopheessa malee hin callisiisu!

Hamma Yoomiitti?

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa