DHIBEE GARAA KAASAA ,KAANSERII’ HARMAA FI WALALOO –NU OOLCHI!–Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa

DHIBEE GARAA KAASAA
*

 girl_drinking
Dhibeen garaa kaasaa yeroo amma biyya keessatti
mul’achaa jiru, kan maqaa jijjiirratee ‘Garaa kaasaa fi
Balaqqamsiisaa ykn Haqqisiisaa Ariifachiisaa!’
jedhamuun jiru, kan inni nama qabu ykn karaan inni
ittiin namatti daddarbu:

1. Bishaan faalame dhuguun,
2. Nyaata faalamaa nyaachuun namatti darba!! Kunis
‘baakteeriyaa’ dhibee kana fiduun yeroo faalaman
jechuudha!!

*Mallattoon isaas:
1. Garaa kaasaa bishaana’aa (watery diarrhea),
2. Bishaan qaama keessaa baay’ee hir’isuun (severe
dehydration), hanga lubbuu namaa dabarsuu!
3. Haqqisiisaa/balaqqamsiisaa/,
4. Ho’ina qaamaa,
5. Mataa dhukkubbii fi
6. Garaa ciniinnaa dha!

*Akkamittiin of irraa ittisna!?
1. Bishaan qulqulluu ykn kan akka gaariitti danfe
dhuguun!
2. Harka ofii yero yerootti ‘saamunaa’ fi bishaan
qulqulluudhaan akka gaariitti dhiqachuu!!
3. Mana fincaaniitti haalaan fayyadamuu!
4. Bobbaatii bakkeetti ykn naannoo lagaa, bishaan
dhugaatii namaaf oolutti bobba’uu ykn gatuu dhiisuu!!
5. Nyaata nyaannu haalaan bilcheessuun soorachuu!!
*


KAANSERII’ HARMAA AKKAMIIN OF-IRRAA ITTISUUN DANDA’AMA!?

(Shamarraniif!)
*Breast Cancer Symptoms
‘Kaanserii’ harmaa of irraa ittisuun nii danda’ama! Kunis mala armaan gadii fayyadamuun dafanii waan harma keessaatti dhiita’u/biqilu bira ga’uun yaalii argachuudhaani!

1. Yero yerootti harma lamaanuu qaqqabachuun waanti jajjabaataan ykn waanti biqile (dhiita’e) keessa isaa jiraachuuf dhiisuu isaa of ilaaluu! “Breast self examination!”
2. Sochii qaamaa ykn Ispoortii hojjechuu!
3. Nyaata keenya keessatti wantoota faatii ykn “cholesterol” qaban hir’isuu!
4. Dhugaatii alkoolii dhuguu dhiisuu!
5. Tamboo xuuxuu irraa of eeguu ykn dhiisuu!
6. Furdina qaamaa hir’isuu!
7. Daa’ima godhatan sirriitti harma hoosisuu!
8. Maatii ofii keessaa haati yookiis maatiin firoota dhihoo haadhaa fi abbaa keessaa namni kanaan dura dhibee kana qabu yoo jiraate, hordoffiidhaan raajii ykn ‘mammography’ kan jedhamu ka’uun ilaalamuu!!
9. Qoricha hoormoonii ‘estrogen’ bakka buusuuf fudhatamu fudhachuu dhiisuu! (Baay’inaan ‘menopause’ ykn sirni marsaa laguu erga dhaabatee booda, hoormooniin kun (estrogen) qaama keessaa waan hir’atuuf, baay’inaan biyya guddatanitti, waanti isa bakka buusu qorichi nii fudhatama!)
*


–NU OOLCHI!–
*
Lafee cabuu mannaa
Dhiigaa dhangala’uu,
Dubbii alaa manaa
Lubbuun nama ba’u!
Hundee hiyyummaa
Hojii dhiisanii taa’uu,
Dadhabbii ganamaa
Rafanii dhibaa’uu …………. Nu oolchi!!
*
Boolla afaan banee
Nu liqimsuuf malu,
Gaaffii deebii hin qabne
Gumbiidhaan ol galuu,
Arraba saalfii hin beekneen
Dhugaa sobaan faaluu,
Abjuu hiika hin qabneen
Doorsifamaa buluu,
Miillaa milkii hin qabneen
Kareefamaa ooluu ………….. Nu oolchi!!
*
Ilaa!…….
Banaa gurra keenyaa
Aaga dhageesisi!
Deemsa karaa keenyaa
Nutti agarsiisi!
Hamaa hundumaarraa
Adaraa nu oolchi!
Karoora gabbataan
Oolmaa keenya tolchi!
Galgala galataan
Nagaadhaan nu galchi!!
AMEN!
*
Fayyaan Qabeenya!
Dr. Dhinsaa
dh

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa