QABSOON GALMA QABA!!!-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

QABSOON GALMA QABA!!!
——————————.
Akkam jirtu ya sabakoo kanneen bahaaf lixaa kaabaaf kibbaa?
Biyya keessaafi biyya hambaa jirtanii?
Nageenyi badhaadhaa?
Gaafan waa’ee nagaa isinitti kaasu tarii reefuu hirribaa dammaqaa naan jechuu dandeessu.
Wal’aalee miti. Garuu nagaa gaafachuu abbaootii keenyatu achii as dhufa aadaadhaan qabu.
Ganama yoo lafti barii’u dukkana limixii keessa olaafgandaan namaa horiin nagaa buluu isaaniif galateeffatu.
Waliisaaniis wal gaafatu.
Gara hojiisaaniittis bobba’u.
Galgalas balaa guyyaan baattu ooluu isaaniif hooqubaa dhiyeessu.
Waliisaaniis ooltee wal gaafatu.
Bara dilbiin nagaa qe’eesaa jiruudha.
Bara jaalalli galaanaati.
Garuu erga qiinqaniin nagaaf jaalalaa gara dachee isaatti godaanee kaasee hanga har’aa waa’ee nagaa dubbachuun saalfii ta’aa dhufeera.
Isa kana abbaa beekutu beeka.
“Ollaan bultee beeka akka itti bule garuu abbaatu beeka” jedhu mitiiree??
Yeroon gara yaadakootti deebi’u akkuma beekamu erga bara bubbeen kaabaa qe’ee nu galee nu horfee nagaaf tasgabbii nu dhorkee as maal keessa akka jirru beekamaadha.
Qabsoo hadhooftuu waggaa dhibbaa ol lakkoofsise geggeessaa turre. Itti jirras.
Garuu rakkoo keenya kana addunyaan gola dachee kana keessa jirtu argitees dhageessee,ammas argaa dhagaa’aa jirti.
Garuu arguuf dhaga’uurra darbee namni furmaatnisaa kana jedhe hin jiru.
Sabichuma rakkoo quufetu waan qabuun falachuuf carraaqaa ture.
Har’as carraaqaa jira.
Hayyuu qabuun,goota qabuun,qeerroo qabuu, hunda waan qabu gumaachee aarsaa kaffalaa jira.
Yeroolee qabsoo adda addaa dabarsine keessattis wareegama qaqqaalii baraan dagatamuu hin dandeenye galmeessisee har’as galmeessisaa jira.
Boris hanga waanti barbaadamu bilisummaaf walabummaan isaa dhufuufitti itti fufamee kan kaffalamuudha.
Keessumaa qabsoo barattoonni keenya geggeessan haala adda ta’een yaadanna.
Kaayyoo manaaf bahan calaatti dhugaa sabasaaniif iddoo kennuun falmanii aarsaa of godhan.
Waraabessa safuu wal’aalee guyyaa saafaa yuuse dura harka qullaa dhaabbachuun karaa itti cufan.
Kaanis qarriffaa isaatiin ciniinaman.
Kana qofa miti daldalaan,qote bulaan,hojjetaan mootumaa biddeen nyaatu balfee kan dhugaaf du’es meeqatu jira.
Egaa yeroo tokko tokko aariif gaddarraa kan ka’e dafnee abdii kutna.
Kunimmoo ittumaayyuu garbummaa hanga har’aa baannuuf dawaa umrii dheeressu ta’a malee gumaacha homaatuu hin qabu.
Kanaafis miira akkasii ofirraa ittisnee gara fuula duraatti tarkaanfachuu qabna.
Karaa biraa ammoo kanneen eenyummaasaanii hin beekneef akkasumas diina gara jabinaan guutameef faayidaa xiqqoon bitamuun warri du’aniyyuu ofumaa du’an bu’aa hin buusne jedhanii lallaban ni jiru.
Kanas kaayyoo isaanii gad fageenyaan beekuu qabna.
Egaa yeroo qabsoo sabaatti hiramaannuu keessatti aarsaa sadarkaa adda addaa kaffaluun waanuma jiruudha.
Kun immoo gaabbii sirumaayyuu gootota saba isaaniif qabsaa’anitti ta’ee hin beeku.
Sababni isaa siidaa yaadannoo bara baraa laphee saba isaanii keessatti ijaarratan waan ta’ef!
kunis bara baraan akka kabajaman isaan godha.
Wayita qabsoo goonuttis kana beekuun yoo hirmaanne caalaa bu’aa gaarii galmeessisuu ni dandeenya.
Egaa ammas waan manaa baaneef harkatti hin galfanne.
Aarsaa barbaadamu umrii maleellee irratti kaffalleerra.
Midhaan facaasuu qofaan haammachuun hin jiru.
Itti soqanii,haramanii, bineensa irraa eeganii makaratu.
Nutis bilisummaa keenyaaf akkasitti yaaduutu nurraa eegama.
Ibidda dhugaan boba’e kuufamni bishaanii hin dhaamsuun dhaadannoo kooti.
*****
Isa bara kanaa kaayyoodhaan eegalle.
Booda nun deebisu abbaamti fedhellee.
Lakkii haqa qaba kan nu duraa dabe.
Haqicha barbaachaaf lafeenillee cabee.
Dhiigni akka galaanaa irratti lola’ee.
Kitilli lammiikoo irratti kan du’e.
Lafa seenaa qabdu kan daangaan walabaa.
Irratti duulanii jarrreen warra kaabaa.
Lafa handhuurrikoo keessa awwaalame.
Badhaasa rabbiittin kan tola kenname.
Kenna garraamotaa dachee oromiyaa.
Gonkumaa isin miti numa abbaan biyyaa.
Jedheetu dhaadate qeerroofi qarreensaa.
Diina karaa dhorke gamtaadhaan dhiichisaa.
Booda nun deebisu dhukaasi rasaasaa.
Gumaa isa du’ee isa jiru baasa.
Jechuun geeraranii gamasii gamanaa.
Keessan osoo hin taane kan keenya falmanna.
Bilisummaan dhufuuf lafeetu itti caba.
Walabumaa fiduuf beeluudhaan agabaa.
Cehanii bahanii bu’aa bayiif tabba.
Callisnee osoon taane qabsoon galma qaba!
Dhaadannoo qeerroo bilisummaati!!!!

Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa