OBBO DIRRIBII DAAMUSEE-BARREESSAAFI BARSIISAA DUUDHAAFI SAFUU OROMOO-Toleeraa Fiqiruu Gamtaa

Obbo Dirribii Damusee,

1237412_10201384256602030_129829064_o

Obbo Dirribii Damusee, hayyuu Oromoo seexaa jabaa qaban!

Baras gaazexaa Saayife Nabalbaalin qopheessa ture. Obbo Dirribiin ammoo Prezedaantii WMT turan. Guyyaa tokko waajjira keenya -kan saayife Nabalbal naannoo Birbirsaa jirtu (kan bali’nni ishee 2×3 taatee, tuullaa gazexaafi meeshaalee gazexessummaan hanga funyaan isheetti guuttee jirtu) dhufanii haala nuti keessatti hojjennu ilaalanii:
“Ijoolle!” nuun jedhan.
“O’oo” jenneen,
“Isin dhiphina waajjira keessanii fi haala hammaataa keessatti hojjetan kana ilaaltanii, bu’aa hojiin keessan argamisiisaa jiru xiqeessitanii ilaatu ta’a. Mee Kibiriitii ilaalaa. Ija kibiriitii xiqqittii tokkotu yeroo qabsiifaamtu ibidda biyya guutuu dhabamsiisuu danda’u uuma. Hojiin keessanis akkasi!” nuun jedhan. Jechi isaanii sun anaa fi miilitoowwan koof haamilee jabaa taheera.
Seexaa jabaan hayyuu kana inni biroon ammoo dararaafi hidhaan hammaataan irra gahus koolu galtummaatiif harka osoo hin kennin biyyuma ofii keessatti cichanii gahee murteessaa bahuu isaanii ti. Namni kun Oromoo dhibiif nama fakkeenya guddaa tahuu dha! Hayyee!

Obbo Dirribiin barreessaa kitaaba ”Ilaalcha Oromoo’fi Eenyummaa Oromoo’ jedhuuti.

Itti fufa…

Oromia - Ethiopia

OBBO DIRRIBII AS TUQAA DHAGGEEFFADHA,      

ASISI TUQQAA

Toleeraa Fiqiruu Gamtaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa