GUDUNFAA DHOKSAAKOO–Walaloo Harmeef Barreeffame-Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin

Gudunfaa dhoksaakoo

 

12809756_920821874700526_8456425133194107479_n

Hidda mar’ummaanii,
Baay’ee nadandeesse
Gara laafummaani,
Baatii sagal guutuu
Garaatti na baattee,
Karaa hidda handhuurakee
Qoodakee naaf laattee,
Lubbuukoo kunuunsuuf
Teellaa namaatti haftee,
Dadhabdee dafqitee
Mogoleedhaa laaftee
Eeggannoo naaf gochuuf
Anatti dhamaatee,
Qofaakee na baattee
Dachaafi gaara baate.
Tasa siin sifaa’u
Hirqinfataa nyaatta,
Garaa gaddaan guuteen
Waaqayyoon kadhattaa,
Ya Waaq situ beeka
Kankoo maalta’innaa?
Utuu akkas dhiphadhuu
Lubbuunkoo ba’innaa?
Yoomi yoomi laata
Yoomin waa dhaga’a,
Hiikamee iddoo ga’ee
Yooman nama ta’a?
Jettee utuu dhiphattuu
Ji’a lakkaa’attee
Cooma nyaachuu dhiiftee
Asheeta akaa’attee,
Wadaroon miixuukee
Utuu gad rarra’uu,
Hawwiikee dubbatta
Kan garaan dharra’u.
Ciniinsuufi waraansi
Gaafa sitti hammaatee,
Dacheenis lubbuukee
Simachuuf hawwitee,
Waaqnikees cimaadhaa
Si ofkalchiiseeraa,
Kan garaankee hawwes
Siin si baachiseeraa,
Kunoo haala akkasiin
Naan ilmakee deesse,
Garaankees hawwitee
Maniisheerra geesse.
Kanaan dhiifte miti
Dalga naqabattee,
Akkan tasa hinkufneef
Sonaan na hammattee,
Iddoo ciisichakoos
Haxooftee naaf haftee,
Na raffisuuf jettee
Weedduu natti baaftee,
Utuu na sossobduu
Ana duukaa raftee,
Bir jettee ofbartee
Akka na’uu taatee,
Harkakees na jalaa
Suuta jettee baaftee
Rafuukoofi ka’uukoo
Deddeebitee ilaaltee,
Dammaqee yoo an bo’es
Qomatti na baatte.
Fincaan narraa miiccee
Albaatiikoo hindhiifne,
Cinaachikoos tasa
Bakka arge hinciifnee,
Akka warra kaanii
Lafa yaadde hingeessuu,
Naan manatti dhiiftee
Qofaa bakkee hinteessu.
Qaawwaa duwwaa teessee
Qoonqookoof dhamaataa,
Bulgaatiinkoo takkaa
Gubee si qaammataa,
Dhibeekootiif daawaa
Utuu bakkee labduu,
Harmakees sukkuumtee
Utuu natti qabduu,
Kolfaafi bo’ichakoo
Na duukaa hirmaattee,
Kufuufi ka’uukootti
Anatti dirmatte,
Afaan guuttee hinnyaattu
Anatu si jeeqaa,
Miilla hinfageeffattuu
Adeemsakeen eegaa.
Isa nyaataa jirtun
Afaanii si buusaa,
Akka waraabessaa
Bo’ee iyyeen yuusa,
Iyyaafi bo’ichikoo
Mataa utuu si cabsuu,
Ollaanis waa’eekoof
Utuu si arrabsuu.
Bakka ciisichakees
Fincaan keessa yaasee,
Halkan walakeessa
Hirribaa si kaasee
Yeroo xinnoodhaafis
Abbaakoo dammaqsee
Siin garuu halkan guutuu
Jeeqeen si dhamaase.
Harkakoos na qabdee
Deemsa na barsiiftee,
Abbaafi harmee jechuu
Ana shaakalchiiftee,
Kunoo akkasittiin
Anaan na guddiftee,
Gadameessaa baaftee
Namat na mullifte.
Kanaaf ani eenyuttuu
Tasa sin madalu
Waaqa taanaan malee
Eenyu siin naan caalu,
Kanaaf dabareekoon
Xinnooshee si faarsaa,
Dadhabbiikee duriin
Gatii ofirraa baasa.
Barruunkee sireedha
Kan dalga nabaate,
Lapheenkees burqaadha
Kan aannan naaf late,
Madda daftee hingogne
Harmikees naaf yaaftee,
Waaqnis si jaallata
Inni naan siif late.
Hundaa dandeessuukoo
Yaa obsa qabeettii,
Dognummaas hinbeektuu
Yaa gara laafettii,
Sinbookee isa durii
Sababakoof dhabdee,
Maddiinkee isheen durii
Na guddisuuf cabde.
Qubakee isa lookoo
Anatu luqqisee,
Rifeensa mataakee
Anaat gad quncisee,
Lafee cinaachakee
Nat bakkeetti mul’ise,
Baallee ijakees cabseen
Keessa gadi buuse,
Dhaqnikee har’a qorree
Dur dur bulluqaadhaa,
Maddiidhaafi fuullikee
Dur cululuqaadhaa.
Dur magaallee turte
Har’ammoo gurraattii,
Simbookee gadhiiftee
Naaf taatee dullattii,
Ana guddisuunkee
Baay’ee si hunkuree
Maddiin loomii tures
Maqaakoof shuntuure.
Hinargine ta’us
Abbaankoo argeeraa
Jabanni akka har’aa hinturree
Atis bareedduu turtee,
Shurrubbaa dhangalaaftee,
Wandaboo danbalaaftee
Sabbata gad rarraaftee
Atis bareedduu turtee,
Har’a dulloomni dhufee
Simbookee dhangalaasee,
Mataakee adii godhee
Lafeekee gargar baasee?
Lafeeenkeeyyuu na ga’aa
Lubbuudhaan naaf jiraadhu,
Adeemuu dadhabdellee
Suutuma naaf tiradhu,
Anoo si malee tasa
Goonkumaa hinulfaadhu.
Hormat qullaakoo ilaalee
Walwaamee natti kolfaa,
Kafanakoo tarsaasee
Madaakoo jechaan horfaa,
Kutaa onneekootii
Kan dhiigakoo baattu
Kan garaankoo fedhus
Kan joortee naaf laattu,
Wirtuu lafee dugdaa
Gudunfaa dhoksaakoo,
Eenyuun sin qixxeessu
Sin jaal’a harmeeko.
Mee waadaan siif gala
Utuu ani jiruu
Dhabdee hinamuummaattu,
Yoo aannanii malee
Bishaan hinabbuuqqattu,
Ilkaankee caberratti
Akaa’ii hinnyaattu,
Gurmuukee irrattis
Lamuu ba’aa hinbaattu.
Dulloomtuu siin jedhee
Eenyuyyuu sintuquu,
Ijike akka durii
Dadhabee hinmugu,
Daa’imummaa koottihoo
Daaddee na barsiifte,
Harkako na qabdee
Ana shaakalchiiftee,
Ammo dabareekoon
Harkakee si qabaa
Siifuu of wareegeen
Agartuukoo dhaba,
Ni dadhabda taanaan
Qomattin si baadhaa,
Bakkati raftuttan
Dhufee sijjin nyaadha.
Teessuma hintaanerras
Akka durii hinteessuu,
Garbummaa dhalakees
Lamuu hindhageessuu,
Waa’eekeetiif taanaan
Haalli nan daangessuu,
Jiraachuuf jireenyi
Sirraa nan fageessu.
Hirqinfuukee altokkoof
Sammuun na jeeqamaa,
Iddoo fedhakeetti
An siifan ergama.
Qufaankee akka hintaanee
Anaan na dhiphisaa,
Lafeekoo qabatee
Dhiigakoo gidirsaa,
Quuqqaa bara darbee
Ana dura hiriirsaa
Dhiignikoos ragaadha
Jalalakee ibsa.
Kanaafin siin jedhe
Gudunfaa dhoksaakoo,
Eenyuun sin qixxeessu
Sin jaal’a harmeekoo!!

. . . Harmeekoof !!

1170669_445790765536975_1946837134_n

-Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa