OKKOTEE HINBILCHAANNE-Fiixaabas Habroo’tiin

Okkotee hin bilchaanne!
——-
~akkuma Aadaa ibidda
qabsiisee.
~suun-suma sadeen
walitti hiissee.
~wanta barbaachisu
hunda qopheessee.
~dharraa bahuf waan
tokko bilcheessee.

~Qadaadas ittin
qadaade.
~bishaanis nan dhabe
barbaadee.
~maal taha dhiiro yoon
dhiigan waade.
~jedheen sammutti
Yaadee.
~walitti naqee bilcheessuf
Itti qadaade.

~Ibiddis anaf qabachuu
dide.
~afuufee…afuufee..mataan
Na hadoode.
~mukni dur boba’u har’a maaf
Na dide?
~jedheen…foonif lafeen
Itti fide.
~amma naf tahe kunoo
Akkan an yaade.

~dhiiga fi lafeen
Qabsiisee.
~okkotee ibiddarra
Korsiise.
~waraanee ilaaluf xiqqo
Shee tursiisee.
~haa bilchaatu jedheen
Itti dhiise.

~beellis natti
Jira.
~bilcheessen beela ofirraa
Fura.

~jedheen akkuma dur
Qullubbii itti cira.
~soogiddaf barbarees
Ittin naqe boodarra.
~mi’eessitun takka hin
Hafne anarraa.
~foolin isaa wal gahe
Addunyaa mara.

~foolii isaatin beellis
Natti fure.
~Akkuman jedhee
ture.
~filinxii mukaa
Muree.
~waraaneen ilaale
Xiqqo shee turee.

~filinxiis ana harkatti
cabse.
~akka hin bilchaatin yoon
Argus nan obse.
~ana moo okkoteetu seera
Uumaa dabse?

~itti deebi’een ilaale
sanuma.
~baneen ilaale yeroo
Kuma.
~obsi namarraa
Ni dhuma.
~beellis kunoo ana
Ajjeesuf deema.
~kun waan hin bilchaanne
Gonkumaa.
~maaf anarraa dabe
Seerri uumaa.

~maaf bilchaatuu dide jedhee
Sammutti yaadaa.
~isa dhumaa irraa
As bane qadaada.
~kan namaf hin guunne
Waadaa.
~edaan an dhagarran
Cooma barbaada.
~dhagaa ta’uu ergan
Baree garaan koo na aada.

~dhagaan dhagaadha
Hin bilchaatu.
~foonif lafeenis waan
Jijjirame hin fakkaatu.
~ana salphifte yaa dhagaa
Hojii kee siif haa laatu.
~akkuma kee madooshan
Garaa sitti haa jabaatu.
~takkaa ana hin mudanne
Dubbiin akkana hammaatu.


Fiixaabas Habroo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa