HAADHA ORMAA-Yeeyyis Birruu Nagaroo

Haadha Ormaa


Jiituu dhagaa taate
Gogaa tuullaa cabbii
Akka ameessa baakkuu
Ishee hinqabne jabbii,
Namaaf hindhimmitu
Namatti dhimmistii,
Seenaa harmee kaafte
Godaannisa sammuu
Tuttuqxee ballifti,
Arrabaan dhadhaadhaa
Dhibeekoo hinagartuu,
Haadhakoo ofgootii
Garuu nan amantuu,
Godduu dhiiga hinbuufnee
Lafee dhuka hinqabnee,
Garaasheetu gogaadhaa
Naaf gaddee hinmiixatuu,
Ciqileesheetu naafa
Dheeressee hinhiixatuu,
Haadhatti naaf waamu
Bofa marga keessaa,
Dhageettii guddatti
Akka ilmoo illeessaa,
Dhalakoo naan jettee
Hormatti odeeffattii,
Na duuba deebitee
Lafeekoo cabsitee
Gubdee bobeeffatti.
Bishaanni utuu jiruu
Yoon corroqa dhuguu,
Siren utuu jiruu
Yommuun taa’ee muguu,
Boolla meeqa seenee
Asiifi achi kaadhee,
Baa’aa dhaala hinqabne
Gurmuukootti baadhee,
Isheef dhangaa kenneen
Ofii qorsoo nyaadhe.
Baargamoo falaxee
Dugdatti baadheera,
Utuu coomni jiruu
Eelaa garaakoorratti
Akaa’ii nyaadheera,
Utuun haadha qabuu
Haadhummaashee balfee,
Har’a lafa rafee
Ormaaf siree hafe.
Ciiniifi geergoo dhalashee
Fuudhee mataatti baadhee
Coomni utuma waadamuu
Maxinoofi giixxaa nyaadhee,
Hiixannaa harmeekoo durii
Yeroo sanan yaadadhe.
Kan mana haxaa’u
Haxaa’ee inni miicu
Miicee inni gogsu,
Balleessaa dhalashee
Kan garaatti baatu
Baatee inni dhoksu,
Kan loon mooraa yaasee
Tiksee fuudhee galu
Hurraas inni baatu,
Baaduudhaafi itittuun
Utuu mana jiruu
Kan mimmixaan nyaatu,
Kan nama raffisee
Nama booda rafuuf
Cinaacha gad qabu,
Yaasa saree dursee
Nama dura ka’uuf
Kan mataa olqabu,
Booruun hinbaqaqne
Garaan waaqaa keessi
Utuu dukkanaa’uu,
Natti utuu minyaa’uu
Hirribarraa ka’ee
Utuun dunquqqaa’uu,
Kan buna danfisee
Ciree qopheesseefii
Hirribaa ishee kaasu,
Siree ishee jalaa
Inni ‘pooppoo’ fuudhee
Fincaan dhangalaasu,
Qalbiidhaafi garaakooti
Kan akkas na dhamasu.
Mul’ata ofii dhabuunkoo
Gola harmeekoo na butee,
Haadhakoof diina godhee
Dhaqe haadha ormaaf dute.
Afaan guutee akka hinnyaanneef
Luugamaan na takaaltee,
Harmeef akka hindubbanne
Abdaareen na abaartee,
Hojjedhee nyaachisuunkoo
Dhalasheetiif koormaadhaa,
Qalbii dhabee taa’uunkoo
Barabaraan joormaadhaa,
Axxifannaakoof harmeen
Si haa maaruunshee oolmaadhaa,
Si haa maaruunis ni hafee
Dabareen haadha ormaadha.
Baadiyaas jiraadheera
Waanjoodhafi giindii baadhee,
Bajjiis tarsaasee qotee
Ofii akaa’ii nyaadhee,
Booraafi leencaa leejjisee
Qaccee irratti tokkaasee,
Waanjoos qoleerraa fuudhee
Kalootti achi bobbaasee,
Ofkalaa ittiin jedhee
Hoofees bishan obaasee,
Akkasitti aarsaa ta’een
Dilbii manashee baase.
Naa gameetii na ga’aa
Harmeekoo naaf barbaadaa,
Golli dhiigaafi dhuknikoo
Hidda sanyiikoo yaada,
Ormis dheedhiikoo argee
Narraa nyaachuuf na gaada,
Qalbii dhabuukoo duriif
Mar’ummaankoottin aada.
Yaa indaaqqoo naaf iyyii
Yaa weennii naaf korrisii
Lafti naaf haa bari’uu,
Yaa baatii guyyaa ta’ii
Yaa waggaa torbee ta’i
Barri naaf haa waari’uu,
Yaa waaqaa naaf dubbadhu
Dhiigni dhiiga jaallatee
Diinni wal haa hari’uu!!

13417455_996176120498434_7155120603123953228_n

Yeeyyis Birruu Nagaroo

OBSI YAA GARAAKO!!!

Obsi yaa garaako, Maaliif obsa dhabda?
Utuma argituu ijoollummaan cabdaa?
Maaf yaada baayyiftee mar’ummaan ofgubda?
Akka madaa qubaa maaf akkas of hubda?
Lakki harree ta’ii waan argite baadhu
Dogna hinta’nii lammiikeetiif laadhu
Akka saree ta’ii lafaa fuudhii nyaadhu
Borkee yoos qaqqabdaa mee garaa balladhu
… ….malee tabuu hinta’in
………iddoookeetii hinka’in
………yeroo malee hinba’in
………waca hormaa hin na’in!!

Ani maalin godhe mal sittan balleesse?
Atis akka gurraa holola dhageessee,
Imaanaa callaakoo naaf bulleessuu
diddee martee irrateessee?
Dheebuukeefi beelakee naaf jettee dandeessee,
Bututa caba…koos baattee asiin geessee,
Waan hedduu obsitee har’a maaf dadhabde?
Atis akka hormaa guungumuu jalqabdeeeee?
Anoo si duuballee wanta tokko hinnyaannee
Mareekeen alatti beelaafi dheebuu hin yaadnee
Si wajjinan joora si wajjinan kaadhaa
Wanti harki fides si wajjinan nyaadhaa,
Si’umaafin kenna wanti harki fidu
Yoo ta’ellee si’i kan quufee na diduu!
Dugdakoottoo dibee atoo hindaalachoofnee
Ati dheebuun bultee an dhugee hin machoofnee,
Loon mooraadhaa yaaseen harree tiksee galchaa
Ilma argadha se’een mucaa bulguu dhalchaa!!!

Maaltaate garako duroo kana hinbeektuu,
Bokoktus shuntuurtus natti bade hinjettuu,
Akaa’ii ta’ullee caccabsitee daaktaa,
Maxinoodhaafi giixxaa yoo ta’ellee hin nyaattaa,
Hadhaa’us minyaa’us beekaa waliin maktaa,
Har’a maaltu taanaan naaf obsuu dadhabdee
Mana murtii dhaqxaaaaa?
Maaliif na lafaftaaaa?

12661865_909279162521464_3880270561159045123_n

HARKA HAADHA HORMAATI!!!
Farrakoo farristee ilaameef duuduunkee
Kankoo bobbaan qabdee gurraa-aalee muuduunkee
Reef bulee naa gale aannan dhimbiibbattee dhamaan na sooruunkee
Anaaf yoom naa gale daangaakoo boccoquuf sussukaan jooruunkee
Ofii nyaattee dhugdee afaan na dibuunkee

An gowwummaaf mitii waa na sarbee malee
Utuun wirriiqqadhuu jaarsummaatu dhufee naaf si gidduu galee

Kunis naaf hintaane sumaaf karaa banee
Kankee utuun raajuu dhallikoo na gane
Kolfaa sessequunkee madaakoo citteessee
Hir’ina dhiigakoof cimina fakkeessee gogaakoo dhiitessee
Ofkeessakoo beekaa bututaan buluukoo
Qumbii manaa dhabee dikeen of huluunkoo
Ofkeessatti guungumaa hasaasaan bo’uunkoo
Hidhaakoo gototee godoodee ho’uunkoo

Anaaf gidirfama gaadii hinfurgaafamnee
Kan hundumtuu arguu
Tasa hinhukkaamfamnee

Kana baadheen jooraa quufa qeerroo irratti naaf caba mormaatii,
Nyaadhee beela hinba’u dhangaankoo kan ta’ee harka haadha hormaati !

Yeeyyis Birruu Nagaroo

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa