OROMIYAAKOO-Tolassa Shaanqoo- Walaloo Martee Biyya ofii

Oromiyaa koo

map-oromo-101211

Magariisa biyya ishee,safuu yaa daggalashee,
Lakkahamee dhumu qabeenyi albuudashee,
Ijjisaa haa jaamu sisaamuuf kan karoorfattee,
Lageen tulluuwwan jiru bineensoliin dirreeshee,
Kam himeen kam dhiisa jannata biyyishee,
Innoo nama hawwata aadaan biyyashee,
Ufitti nama harkisa teessumni lafashee,
Nama hin miidhu bubbisni qilleensishee,
Kana argatee tola guddinni bosonashee,
Baayy`ee namatti tola miidhgani namashee,
Silaa aannanumaa jireenyi keessoonshee,
Seentee keessaa baatu si harkisa jaalallishee.
Siif kenneera waaqxi uumamaan bashaatuu
Yaa dachee badhaatuu hundumaaf kan taatu
Lammii kee qofaa miti halagaan sirraa nyaatu
Sirratti nyaatee dhugee kan hafe firasaaf laatu
Maal keetu hamatama diini kee daaraa haatatu.
Harmee biyya gootota madisiistu atileetotaa,
Fiigicha mo`atanii maaf maqaan kee dhokataa,
Yeroo hundaa mo`atee faranjii dura dhaabbaa,
Eessaa akka dhufee garuu himachuu saalfataa,
Sirraa nyaatee dhugee fiige bu`aa isaa argataa,
Maqaan kee haguugame kan biraa dubbataa.
Hundumaa dandeessa yaa harmee biyya koo,
Maalumaaf dadhabde walii galtee sabakoo,
Diini sirraa qorqee fixe qabeenya abdii koo,
Maloo waaqa nu kadhu tokkumaa sanyii koo,
Offirraa ariina saamtuu dinagdee lammii koo.
“GDP” dhaan yoo safarte dinagdeen guddichi,
Bira gahuu dandeessa Oromiya dha maddichi,
Eyyeen utubee kan dhaabatu jireenya biyyitti,
Achi dhaqii mirkaneefadhu Biiroo istaatistiksii,
Hin dagatiin achumaanis gaafadhu galiiniis jirti,
Misoomaaf jettee baajeta bicuu qooddee sii ergiti,
Galii ati galchitu kaabatti misoomsuu asii ol irgiti.
Hojjetee dhamaatee kanshee maaliif hin nyaatu
Gamoojiidhaa dhuftee qabeenya kee kan saamtu
Dargaggoon keef beekaan kee walqabatee hakatu
Hundeeshee balleesuudha diina kee kakaatu
Kana gochuu baannaan jarittiin nurraa baatu.

Tolassa Shaanqoo
MA in Economic policy management,
PHD candidate in Governance and regional integration, PAN African University of Yaounde II Soa,Cameroon.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa