HAADHA MANAA Oroliyana Daniel ”Yaa Anaa.-Dubbifamuu kan qabudha!

Yaa Anaa

Dhengaddaa Haati manaa koo Halkaan keessaa Sa’a Shanitti Galtee jennaan..

Bride and groom on beachrear view

“Bareeddukko Maalif Yeroon Dhuftee Xinnoo ishee Hin Dhisifattu turtee?”Jedhen…”Akkamumatti Akkas naan jetta Ati jettee, Hanga tokko Shaneen nutti Yaa’anitti Iyya Kuukkuu Buuftee Iyyite ..(Maal Amma kun dubbidhaa?)…Uuuuuuuuuuuuu. ..Mirga Dubartumma koo sarbe ..Naaf haa qoratamu” naan jette. ..Seeraa Ittin Bulmaata Tokko Shanee keenyaan Namni Mirgi isaa Sarbame ni Reebame. .Ni Hidhama..Haadha manaaf ijoollee isaa irraa Buqqifama..Kanuma…Kan Reebu Poolisi Akka isinitti hin Fakkanne Miseensota Tokko Shaneeti..Jalqaba Dura -taa’atu BORCII ISAATIN TUMATA…, Itti Anaan Itti Fufa..Barressan Galmee isaatin nama Kabala.Miseensonni Harka Walitti rukutu yeroo Abbaan Mirgaa Reebamu…Yoo Lubbuun nama keessatti Hafte Kan mana yaalatti Geessus Tokko Shaneedhuma kana..( yeroo Warra Ollaa walin wal bira qabnee ilaallu, Ganda keenya Mootummaan Dimokratawa hin Seenne)..Halkaan Sanaan Na Tirsanii Buufata Fayyaa Tokko na Geessan(Akka Midhama koof Buufata fayyaa mitii Biyyaa Alaa na geessitu irra Ture (an Artisti Afaan Amaraa waanan hin taaneef….) yeroon Achi gahuu lubbun natti deebite..Oggessota Fayyaa keessaa ammoo lubbun bahuuf jetti…QARANNA’AA TV. ..Irraa ZAARAAF CHANDRAA Ilaala jiru..”Waallansi Haatattamaa keennamufi qaba “jedhe hiriyaan koo Sila na reeba olee..Narsoota Shamarraniif Dhiiraa TV Caabsani Seenuuf Kofla Baasaa jiraanin (Ajaja Waan taheef malee na reebu barbaade Miti Na Jaallata)..”Achii Seensisaa hin Dhufnaa Filmichi Haa Dhumuu” jedhaan..Jarri kun Osoo hin dhufin An Dhumuu koti jedheen Yaadda’e..Daqiqaa 45 Booda Dafani dhufan..Dhiigaan Xolla’era Qaami koo..qaama koo keessa bakki ana hin dhukkubne Sagalee ko qofa. .Innu na Hollachuu jalqabera malee…Narsittin Dhuftee Narra nannawuti kaate..”Yoona egaa Durbuma akka ZAARAA hin bareedne irratti Wal loltee ofumaa Dhigaa of Dhangalafta miti?”..Naan jette..An nan Aada Qaamni na butute jira Firakoo…”Maaloo Dafii Na Furiin” jedhen…”Maal Aadda CHANDRANUU cidha Zaaraa irratti Akka Sana Reebame Homaa hin taane kana waan Guddaa goote Akka Deessu Hin Cininsifatin” naan jette..Osoon Ishee kanas kahee kabale natti tola ture..Ana nama du’uuf Deemu FILMII HINDI naaf Seenesitti..”Maalidha Hospitala jettani BOLLYWOOD na fiddanin”..Jedhe Hiriyaa koon…”Bahi Atii” Jette Hiriyaa koon Narsoti kan biraan yeroo Dhufaanif..Dhiira Tokkof Durba Sadii tahani Na marsan. .”Maalo Du’uufan jedha natti Dafaan”jedhen..”Cal jedhii Humna kee Ilaalte Naman hin looltu. .Atii KUZI dha Kan akka argitee nama hunduma duukaa Wal Looltu?” Naan jedhe…Innis Filmii irra nama jiru tahuu isaan hubadhe…Yoo Akka isaatti nama ofirraa Qolachuu hin dandeessu tahe Afaan kee qabachu dha”…Toleen jedhe..Haasan isaani kun ANTI PAIN Tahuu hin hafu jedheen yadee..”Mee Akka Dhengaddaa CHANDRAAN itti ciisee Sanatti Ciibsaa “..jedhe. .Inni Dhiiraa…Shamarran lamaan Asiif achiin qabanii na Ciibsan….Ishee Ittin nama dhaggeffatan sana Laphee Koo irra kahuuf uffata narraa Soqolee….”Isportii Hin Hojjettaa” naan jedhe. .”Eeyyen ” jedheen…”Sister CHESTIN ISAA kan CHANDRAA hin Fakkaatu?” Jedhee..”Yes Of course….Harkii isaa garuu Kan OMARIIN Fakkataa”..ittin jette…Waan isaan haasa’an kun Filmii tahuu isaa nan Shakke..maqaa Dhukkuba dha Se’een Yaadda’e..Sababinsaas Ogeessi fayyaa tokko akkamin Dhukkubsataa Dhiisee Wahee Filmii Dhiiphataree? Waanan Shakkeef “Akkas nama godhaa inni “..jedhen gaafadhe…Maaltu?…”CHANDARAAF OOMAR dhukkubi jedhamu”..”Oo Baayyee Midhamtee jirta…jechudha…Qaanaa TV wallaallan nan jedhe” Ahaa. .Mataa waanan Rukutameef malee Beekan turen jedhen..”Amma waan Baayyee Midhamteef Hospitaala Dhunfaa Deemuu Qabda” Naan jedhan…Taatoti Filmii Hangi sun Kan isaan natti Lallabama olaan kanumafi jedheen. ..Iyyuu kajeele….yoon Iyyee Ammoo tokko Shaneen koo Natti Dudani Lubbuu na keessaa Baasuu jedheen Sodaadhe…Isaan garaa Fiilmii isaanitti Kikkissaa Deebi’an…An Foon Koo Dhiiga Dhaabsisuu Deemeen. .Onnee of Dhiigse…Isaa Baqaqee Suphisisuuf mana yaalaa deemen caalatti Akka Suphee Burkuttaa’e….Akka Naa fidanitti naa haa fudhatan jedheen isaan eega…warra na Madeessee Yaalaaf bakka yaalli hin jirre naa fiidan eegaan jira…..YAA ANAA….

Oroliyana Daniel

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa