SOODAREE YEROO DEEMTU NAAF BILBILI -Baacoo barsiisaafi Bashannansiisaa-Oroliyana Daniel’tiin.

SOODAREE YEROO DEEMTU NAAF BILBILI ….

Akkam jirtu Maaloo Jarana, An nagaadha. Xinnoo ishee Qorra Finfinnee tokkotu Akkan itti Barressu ana dhorke , Dhugaa Guyyoottan Darban Finfinnee Buluu kootin waanan Buufadhe yoo jiraate Umurii koo isa Sirrii Baruukoti..An namni Dargageessa Waggaa Dig…(dhisaa isa )Of se’aa ture Amma garuu Waggaa 52 akkan tahee Mirkaneffadhen jira. Harmeen Kiyya illee ana Deessee “Maaloo Akkam Bulluqaa OROO koo ” Naan jetti (Tuffidhaam Jarana)..Kana booda Humna koo waanan Bareef. .Akka humna kootti jiraachuf murteessen jira. Hanga Harkii koo Kottollaa’e cabbii tahuuttin Adoode…Kana irraa kan kahe Chat illee kan Anaaf gootu Harmee koo turte. Uff haati kun me dhugaa waanuma namaaf hin taane hin qabdum jamaa, Nama baratte waan taatef Jaalalle koo walin Akka Chat Naaf gootun itti himadhe, ..Waan Isheen Jaalallee koof barressituu ammoo…1.Har’a waanan Dadhabeef Bor akkan bilbiluf , 2.Akkan ishee yaade kana qofa itti naaf himi jedheen rafe( Haadha ofii caalaa Eenyun amanure?).

Barisaa Harmeen koo gara Biyyaatti waan galtuuf ishee geggeessuf yoon kahuu Mobaayilin koo Battirii fixeera” Maal edaa guutu turee miti , Moo akkan hin dilallofnef anaan ittin na ho’isaa bulte harmeen“ jedheen yaade. Edaa dubbin kan biraadha.

Harmee koo geggesse deebi’een Moobayili koo bane, Jaalallen koo akka Barii barraqaan bilbila koo yaalaa turte , Ergaa warra Teelee irraa hubadhee bilbiluuf yoon jedhu, battaluma Naaf bilbilte,,,,” Intalli dur bilbila koo Jaarsumman kaaftu maaltu argamnaan akkas ana sarditi , moo na hiikuuf jetti laata?” jedheen bakka meeqa lixe.

OROO KO …OOKO.,,,OROYYE ,,,WAYYE,,,,ORUU,,,,,,,,,,WAYYUU ( “Maalo maaltu argamee?” jedha garaa kootti),,,,waan hundi ishee natti jijjiramee Ilkaan Digdamii Lama( Warra kaan Buskutiiif Karamellatu irra fiixe) gad yaafte Natti Kofalti…..Hidhii koo Hanga inni nattii Ciitutti na dhungatte tahee na cininte tahee hin beeku , na dhungatte yoon jedhe wayya isaan dhabee turee waan taheef ( Bilbilaan Tahuus sanuma firaakoo waan hafee hin jiru online tahee malee ) UMPHA, UMPHAA,,,naan jetti hafuraa citaa, Baa intala kana tokkotu ……….jedhee yaaduu barbaaden dhisee,,,,,,,,,,,Waan Oodaati garuu,,,,OROO koo an duriyyu baayyen sii jaalladham, atii maallaqa dhabdeti malee anaaf waan naaf hin bitne hin qabdum Lubbuu koo, Surprize Kee ammo Abdiinan egaa” naan jette,,,,,Amma dubbin naaf gale ,,,Harmeen kiyyaan waa natti hojjetamuun naaf galee, “Mee turi bilbilli kee hin ciccitaa deebiseen siif bilbila” jedheen irratti cufe….Yeroo akkasiidhaaf Networkii Biyya Keenyaa fayyadamuun nama boonsa, bilbila cufuuf sababa gahaadha waan sirritti hin dalagneef,,,,dafeen Chat seene, CONVERSATION isheef Harmeen taasisan ilaaluf,,,,Waanan argu kun kan harmeen kiyya barreessite natti fakkaachuu dide , jechoonni Ammayyaa’on an hikkaa isaani hin beekne ille hin hafne mana isaanitti , “ LOL,,,SWEERII( SWEETY hin jettum isayyu PO Pironawunseshinin harme biratti hafe abbo koo ), HONEY, LETS MAKE FUN 2GETHER,MISS U, MA DARLY ( my jechuuf Ma), ZAS IT”… Akka Oduu Gaazexxessitoota Sobduun qindaa’ee itti naaf daddabaltee, mimmidhagsitee Haala gaarin Qullaa Ana hambiftee kaa jarana, Chat Godhanii Anaan Abidda irra na qaban.

Harmeen kiyya Ana caalaa waan Shamarran si’anaa fedhan waan beektuf ..Waan isheen Jaalalle kootin jettetu Mataa jaalalle koo irra bahee of ishee wallalchise

Jaalallen koo Afaan Oromoo waan hin dandeenyeef Engliffaaf Afaan Amariffaan walii galu turan,
“ Leenjii koo bor nan xumura, Sanbata kana SOODARETTI dabarsina , achumaan Surprise na biraa qabda, Durgoo gaarin waan naaf kaaffalamuuf homaa hin yaadin Uffata Irbaataa Ammo ilaalladhu akkan dhufeen isaan siif bita( kana ammo Dhengadda Markaato walin seennen itti hime “ JEERIIN Uffata Akkasii baayyee Jaallatti” jedhee),,,,,,,,,,,,Maalo na dhiisaa dubbatamee hin dhumu,…Kan isiin dhibu Haasaa isaani nama ilaaleef , waan anaaf jaalalle koo giddutti taasifame malee Harmeen koo waan chat goote hin fakkatu……..

An kanan jedhu Abbaan koof Harmeen koo CHATIIDHAAN wal KADHIMATANI Gaaffi jedhutu sammutti na dhufe. Naasutu ana weerare, JEERII dhaan maalan jedha, Leenjiin Irra ture Durgoo akka hin qabne osoo beektu akkamin akkas ana gooti?, kan biraan Osoon Isponsara Warshaa Biiraa( Silaa waan akkasii malee waan Gaalcha qabu ISPONSARA gochuu hin Jaallatan waan taheef) tokko gaafadhee malee waan kana hunda waanan Ittin JEERIF godhu hin qabu.,,, Maalif Harmeen koo Ertiraa natti taate? Isheef CHAATITU beeka,

Jeeriin Gammachuu dangaa hin qabneen akka isheen ana eegdu beekamadha, kan isheen jaallatutu Seeneffamef waan taheef, maal jarana Boolla maaliin seena, Osoon Dangaa irra jiraadhe SOOMALEE ille yaa taatu nan badan ture, Amma an Booleen jira, Boolee keessatti ammo Yaada baduu malee, Fooniin xiyyaaran barrisuun waan yaadamu miti. ECC…Maaltu ana QERFEE jarana,,,Kan na dinqee, Fedha Intala Akkamin akka isheen bartedha, Dugda Duuba harmee kooti guufuun Jaalaala jira jedhee yaaduf hin dandeenye , sababinsaas Abbaa koo waliin Jaalala isaan waliif qaban waanan beekuf, Faalla isaa Harmee koo Dugda duubaa DOOZARII gufuu Jaalalaa Fonqolchutu jira. Jeeriin Anaan osoo hin taane waantota an qabu akka isheen Jaallattu kara isheen barte gaaffi kan biraadha….Deebisen harmee koo shakke C.I.A tahuu malti…..

Harmee kofan bilbile JEERII dhiisee, “HELLOOOOOOOO, ,,,,,jettee Dheeressitee,,,,,,,,,Dubbiif akka taahe naaf galee jira,,(Isaayyu kaan isheetu caalaam)…”maalidha Inni ati edaa goote, Jaalalle koo walin walitti ana buuftee bar?” OOHH,,,,MISSION ACCOMPLISHED hin jetture Ilma koo , isaan barbaada miti aniis” naan hin jettu seetani Afaan guuttee…………
Kanumaa hoo maalif “ Sinim inni ati JEERII,MEERII,HEERII , KEERII, jettu kun , warra afaan kee beekan,,,,CAALTUU, BOONTUU,TOLTU,BASHAATU Essa Keessetu ?” naan jette kaa…………..gara sammu kootti deebi’en yaade, Ulaagaan Jaalala keenya Laga kaminu akka nuu hin ceesifneen hubadhe, Harmeen koo hubanno ana Caala waan qabdufi kan ishen akkas goote, mana keenyaaf Duguguru Dugdaa tahuu ishee yeroon xinxalu Yaada ishee Tuffachuun Of tuuffachuu tahee natti mul’ate, ,,,,,”YEHA I GONNA DECIDE SOMETHING” jedhe Osoon hin beekin,,,,,,,bilbila waanan cuufee natti fakkatee,,,,,,,,,”ZAS IT” nan jette isheenis ( Harmeen koo hin danda’amne),,,,,
“Soodaree yeroo deemtan naaf bilbili “LOL” jettee bilbila cufatte, Harmee koo nan Jaalladhe Isa dur caalaan irratti of gaate, Foon ishee qofaa osoo hin taane Hafurri ishee ille yeroo hunda akka inni ana qajeelchun hubadhe, Yaadi ishee sammuu koo keessatti Akka haphee qabatee hafe,,,,

NAGAAN TURAA.

Oroliyana Daniel

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa