Galma hoodaa!
Hin kufu baalli kee hin gogu hiddi kee
Dhaabidhaan coollogdee hin dhabdu firii kee
Dhiiga koon lolaasa hundee keen obaasa
Abjuu koon dhugoomsa deebitee lalistaa
Hin goru booda kee ija keen kunuunsa
Anatu siif jira situu naaf gaaddisaa
Hamtuu si ilaalte qoreettan fannisa
Hamattuu fi sobduus harrabasheen kuta
Maqaa kee hin kaastu sanyiin amaagootaa
Ilmaan keen faarfamtaa hanga bara baraaf

Jilbeenfadhee kufeen utuba jirma kee
Hin biqiltu hiddiin caamsa kee dahattee
Si hin godhattu gadheen gaaddisa ilmaanshee
Sin tiksa sin eega nan cimsa wabii kee
Gachanaan siif ta’a koolla koo ballisee
Kumaan bakka buusaa yoo ati haphatte
Hin qancaru jaajjee sanyiin sirraa kufe
Wal qabee jabaatee wal raree diraamee
Gamanarraa goofee gamatti ejjetee
Ilmaansaa dhuunfatee bobaatti naqatee
Ofiifis ni fufa nutis nu fifsiisee!!!

Si keessan ol bahe utubaan mana koo
Si jalattan hoore horii fi ilmaan hoo
Si jalaa ol burqa ayaana fi nageenyii
Dhibaayyuun siif qaba hin ta’u dadheettii
Oolmaa keetu cimee na seenee onneettii
Osoon si ilaaluu si hin dhiisu bakkeetti
Foonaa koon si galcha golatti si siksee
Boroon si kaayyadha osoo taatee Siinqee
Ardaa koo haguugi mirgisii baala keen
Odaa galma hoodaa mallattoo eenyummaa
Nama si waraaneef hin fudhanu gummaa
Dhiigan si bittanna nutti suma feenaa!

 

Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa