DHIISAA WAL-HAANYAATTUUfi kan biroo-Walmalee Maal Qabnaa’tiin

Eeritiraaf Itoophiyaaf
Dhiisaa wal haa nyaattuu
=======////=========
ishoo ishoo dhiisaa haa qabatu
Ibiddi dur dhaame
Laboobni aara isaatu ciisichaaf nuu gaame
Maal isheetu nuuf tole maal isheetti abdanna
osoo keessu nu eeluu obsinee jiraanna
Tisiisa abaaramtuu ilbiisa kosiirraa
yoo faltii ishee malee silaa maal eegna irraa
Mallattoon bara sanaa waadaan durii hafee
Ala bultuu taate akka ilmoo corofee
gaabbii dhufee laata har’a maaltu gale
Maaltu isaan muudate jarri maaf wal lole?
Obbolummaaf malee harreen farda dhalchu
Seenanuu ni hima tokko jarri lachuu
wal muranii gatanii sunis kunis albee
Sobanii wal qeequ garaan yoom wal jibbe
Affeerraa laaqanaa mana warra maqalee
Asmaraan hin nyaatu du’ee bada malee
Inni ana ofiin jedhu yoo onnee qabaate
Yabala dahlak gubbaa yaa seenu yaaphatee
eeffanni mana keessaas inni baroodaa ooluu
Yoo onnee qabaate mee gadi bahee haa lolu
Maaltu irrasii gadi bu’ee seexana moo bakakkaa
ekeraa ciisurra maaltu kaa’e dhakaa
soba suuta fiigu isaan akka joobiraa
osaanicha du’a jarri waliif fira
Galfata bara dheeraa xaalayaadhaan himu
Yoo mallee hin jiru har’a eenyuf dhaamuu
Nyaattiyee shumburaa daana’oo dhamaatuu
Miti biyya bulchuu tuni ofiifuu taatuu
Ani jaarsummaa deemu lola cidiif ibiddaa
Ilmoon bofaa bofuma deebi’ee na hidda
Jigaan riqicha kee laga na ceesisu
Sakaallaa ishee dire waaqni itti haa jabeessu
tuuta gurmuu qabne raayyaa sobaa faana
osoo daangaan eegamee maaltu biyyaa godaana
kan keessatuu hin to’anne ilmoo manaa waccu
Ala baatee lolti yoo namatti baaccu
Maal jetta ‪#‎mitsiwwaa‬ dhirsi kee yoo si ganu
gammoojjii qaxxaamuree yoo ollaatti godaanu
Inni si diiguudhaaf diinni sitti gale
eessaa dhufe laata tullluu dahlak irraa moo
Sila kan maqalee
Jiraattus baddus silaa nuuf hin taatu
Dhimma keenyaa miti dhiisaa wal haa nyaattu

Yeeyyidhaafuu hin tolle
====<>><<<<=====
kan jiru anuma ofiin hin jedhin
yaa ilma dadhabaa
kan akka kee kana
meeqa dhalcheen qaba
dhumni kee dhukkeedha
akka tuulaa kobotaa
ilaallachaa deemi
tasa cabdee duuta
walii wal wallaalle
barris faallaa kaata
dureessi hin baranne
kan hiyyeessa uume
itti fakkaata
amma nadoo gahu
oftuulummaan amalaa
kiilorra of hin kaa’in
hin kaastu madaala
keessi kee duwwaadha
gaagura kanniisni keessaa ba’u
shittoon of urgeessiteef
sammuun kee hin haara’u
of tuulummaan amalaa
isheen durii amalli collee
dhumni ishee daggala ta’e
yeeyyidhaafuu tolle
==<==<<<<<<<<<===

QABI AFAAN KEE NARRAA
=======/////===
maal beekta waa’ee koo
Ani dheeraa ta’ee qallaa
Yookin qaroo dhabeessa
Jaamaa ta’ee ballaa
Ani si’ii miti atis ana hin taatu
Dhama’aa hin oolin akka ilmoo
raatuu
Ani carraaqen bula
Dafqa koo gadi cobsaa
Yoon argadhe nyaachaa
Yoon dhabe immoo obsaa
Guyyaa lafa qotaa
dugdatti dhakaa baachaa
Taatus hammaarrii takka
Ishumaanin of bulcha
Ani cooma muraa hin oolu
Daadhis ta’ee booqa
Koo jiruun koomee jala
Danda’ee hin koru fooqa
natti tufaa hin oolin
summiii arrabarraa
ani maqaa hin dhoofne
Qabi afaan kee narraa
=====////////======
Wal-Malee Maal qabna!!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa