RAAJII BARA KANAA!!-Dhaamsa Beeksisa Raayyaa Ittisaaf Oromiyaatti ba’eef- Fiixaabas Habroo

Raajii Bara Kanaa!

~Raajii bara kanaa!
~Beeksisa tokkootu jedha,
gita hojii banaa.
~Yoon ilaalu
waraana.
~ilaali kunoo atis
hojii diinaa.
~irraa wal gorfachuu
feena.

~Carraan isin nuf baaftan
kan waraanaa.
~kan biroo irratti maal
isinitti fakkaanna?
~dhiiro malaaykadha
taana?
~Kun nama hin
dhibuu jarana?

~Lafeen sattawwaa lamatu
wal cabsa.
~Miilli abbaa tokkoo ofiif wal xalafee
karaarraa wal dabsa.
~Harki abbaa tokko maalif wal
saamee wal agabsa?

~Nu gaha halangee
diinaa hin taanu.
~Qabsoof yoo tahe biyya
keenyaf haa baanu.
~nuu miti Eeboon
fira waraanu.
~ni beekna kana
malaanuu.
~gaachana diinaa tahuu
hin barbaannu.

~Kan dabreetu nuuf
tahe gorsa.
~Barbaadadha ilma
abaarsaa.
~Hanga yoom hojiin keenya
deebi’ee maqaa nu arrabsa?
~Amma booda dhiigni keenya
odaa qofa magarsa.

~Kan kaleessatuu nuuf
hin taane.
~Waliin milkoofna jennee
wajji kaane.
~Maal qaba osoo galmee
seenarrattillee baane.
~Harree damma baadhattee
laalaatti hafte taane!

~barbaaddadhu kan
sii wajji lolu.
~Qarshii dhiisii warqiin
keetuu natti tolu.
~Nu hin barbaachisu injifannon
warra abeluu.
~Beeksisni kun
oromoo hin ilaalu.

~Hin jiru kan si
gargaaru.
~Keetumti haa lubbuu
si baraaruu.
~Waraanaf nu
afeeruu.
~Dhiiga oromootin jireenya
keessan areeruu.
~mataan keessan
haa wareeru!

~Dhagahi yaa
dargaggeessa.
~Hin hojjatin waan maqaa
si xureessaa.
~Hanga yoom diinni waraabessaaf
si geessa?
~Lubbuu kee oromiyaaf
oolchi obboleessa!

Fiixabas Habroo

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa