GUMAA DHIIGAA-Yaadannoofi Xiiqeffannaa Dhaloonni Qubee taasise. Beekan Gulummaa Irranaa’tiin

GUMAA DHIIGAA

 

Haqani haqaaqamee jallinnis dagaagee

Sobni iddoo qabatee laffarras bargaagee

 

Xobbeen ol adeemaan yoo citus garmalee

Duutis du’arratti daranuu dabalee

 

Gochi warra Naazii warra faashistootaa

Quuftis gara dhabee kan gita bittootaa

 

Gaaffii mirgaaf ka’e faallaan deebisanii

Guddaaf xiqqaa keenyas karaatti hambisanii

 

Dhiignis dhangala’ee gubee garaa namaa

Reeffis bakkeetti hafee bineensaan nyaatamaa

 

Beekaafi wallaalaan salphatee karaatti

Lafa akaakileesaafi biyya abbaasaarratti

 

Deessuun haati gootaa  gantuudhaan nyaatamtee

Salphinatti laattee warreen bayyaannattee

 

Qotee bulaan keenya kabajaa dhorkamee

Qe’eedhumasaatti rasaasaan waadamee

 

Qarreen  gaa’eelarratti duudhaan kaadhimamtee

Qeerroo jaallattuu bira ga’uu kan hankaaktee

 

Daa’imni bitaaf mirga ilaaluu hinbeeknellee

Kan akka garaasheetti taphattee hinquufnellee

 

Ajjeefamtee duutee haadhaaf abbaa jalaa

Manni gaddaan guutee qe’een waliigalaa

 

Saba ukkaamfamuun bara lakkofsise

Hidhamuuf ajjeechaan isa jibbisiise

 

Obsa daangaa dhabee utuu beekuu dhiisaa

Wanta baachuu hinmalles ciniinnatee dhiisaa

 

Saba garraamummaan jireenyasaa miidhe

Utuu hundaa qabuu haalli hundi isa hidhe

 

Saba jabaaf guddaa kaaniifuu irraa hafuu

Yeroo akkasittiin badduun isa balfuu

 

Saba duudhaa qabu gootummaan beekame

Balleessuu utuu beekuu dhiisuuf kan dirqame

 

Saba nagaa qabu hundumaaf kan kennu

Maaddii isarraa hafus kan nyaatan saroonnuu

 

Caccabsuu utuu beekuu gafarsa harka hidhee

Gaarii inni hojjetutu jallinaan deebi’ee

 

Utuma beekanii huubaa wajjiin nyaachuu

Akka saree jaraa nama jala kaachuu

 

Kan hinbeekne qabna goota xiiqiin kaase

Imaanaan goototaa kan garaasaa raase

 

Goota qawwee malee diina naasifatee

Alaabaa ofii qabu samiin qixxeeffatee

 

Guggubee mancaasee siidaa gooftoliishee

Injifannoon kan galu shaggooyyees dhiichisee

 

Kuma baay’ee qabna; qabna goota danuu

Abadan kana booda diinniyyuu nun dhaanuu

 

Namni gama jiruun hundumaan bobba’ee

Gumasaa baafachuuf hundaan gadi ba’ee

 

Teessoo mana mootiis gootni galee diigaa

Qeerroon nideeffata lolee gumaa Dhigaa

 

=

Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa