QORMAATA KUTAA 12ffaa bara 2016’irratti Murtii Waliigalaa kenname!

QORMAATA KUTAA 12ffaa bara 2016’irratti  Murtii Waliigalaa kenname!

Ministeerri barnootaa guyyaan qormaanni kutaa 12ffa itti kennamu yeroo lammataatif jijjirruu beeksisee jira. Akka karoora haaraya kanaatti qormaanni kun A.L.H.tti Adooleessa 4-7 ta’a. Jijjiirraan kun ji’a Ramadaanaafi guyyaa iidaatirraa akka fagaatu gochisiisuun injifannoo guddaadha. Guyyaan qabame haaraan kun torban tokko dabalataan ida’us barattoota Oromiyaa kanneen baatii jahaa oliif barnoota isaanii hin hordofiniif ammallee tahu yeroo gahaa hin kennine. Kunis qondalonni biyya bulchan ammas murtii dantaa barattootaa giddu-gala godhatee bifa ogummaa qabuun murteessurra heerrega siyaasaatin masakamuu akka itti fufan agarsiisa. Akkuma amma dura goone ammas qormaata kana yeroo sadaffaan dirqisiifnee jijjiirsisuu kan dandeenyu ta’uun hundaafuu ifa. Haa ta’uu malee qondaalota mootummaa aangoo ofiitiif malee dantaa biyyaafi ummataatif hin yaanne waliin morkii kana daranii seenuun hiree barattootaa miidhuu danda’a yaanni jedhu hayyoota damee barnootatifi manguddoota biyyaatirraa nuuf dhihaatee jira. Nutis yaadaafi gorsa kana fudhanneerra.

Haaluma kanaan.

1) Qormaanni sagantaa amma kaayame kanaan kan kennamu ta’uu beekuun barattonni yeroo hafe kanatti dhimma bahanii jabaatanii akka itti qophaayan,

2) Barattoonni keenya yunivarsitiilee irraa gara maatii galan barattoota kutaa 12ffaa gara tutooriyaaliin waan gargaaruu danda’an hunda akka godhaniif waamicha dhiheessina.

3) Barsiisonni barnoota barattoota jala dabre waliin gahuuf yeroo hafe keessatti tattaaffi akka godhan waamicha dhiheessaa; barsiiftota kanaaf jajjabeessiin ( incentive) barbaachisaan gama mootummaatin akka godhamuuf gaafanna.

4) Barattoonni baadiyyaa irraa dhufan hedduun galaa fixatanii kan jiran ta’uun beekamaadha. Akkasumas hoongee uumameen hanqinni midhaan nyaataa hamaan baadiyyaa qunnamee akka jiru ni beekama. Kanaaf bulchiinsi mootummaa sadarkaan jiru deeggarsa miidhaan nyaataa barattotaaf bakka tokko tokkotti hiruu eegale Oromiyaa guututti saffisaan akka babal’isu gaafanna.

5) Barattoonni, yeroo gabaabaa kana keessatti barnoota isaan dabre waliin gahuufi qormaataaf qophaahuuf tasgabbii guddaa isaan barbaachisa. Kana mirkaneessuuf loltoonni fi poolisoonni naannawa manneen barnootaatirraa saffisaan akka fagaatan akeekkachiifna.

6) Haala baatilee torban darban Oromiyaa keessatti raaw’atameen walqabatee qabxii barattoonni Oromiyaa fiduu malan irratti dhiibbaan akka uumamu shakkin hin jiru. Kanaafuu qabxii barattoota yunivarsitii galchuu irratti qoodni (quota) Oromiyaaf kennamu, akkasumas ramaddii gosa barnootaa irratti dhiibbaan akka hin dhufne ilaalchi barbaachisaan akka godhamu gaafanna.

Dhumarratti dubbiin qormaataan walqabatee ta’e kun Itoophiyaa keessatti fedhiifi hayyama ummata Oromoo malee imaammannifi karoorri kamiiyyuu milkaa’inaan hojiirraa ooluu akka hin dandeenye qaama dhimmi ilaallatu hundaafuu ifa godhee jira jennee amanna. Qaamoleen mootummaa kamiyyuu imaammataafi karoora ummata keenya laallatu baasuu duratti ummata akka mari’achiisan gorsuu barbaanna. Aangawoota mootummmaa dhimma kanarratti qalbii nagayaatiin nu waliin mari’atan, akkasumas ekspartoota barnootaa gorsa ogummaa isaanii nuuf laatan galateeffachuu feena. Hunda caalaa sabboontota mirgaafi dantaa barattota keenyaa kabachiisuuf tarkaanfii seenaa qabeessa fudhataniin galanni keessan bilisummaan haa bahu jenna. Barattoota kutaa 12ffaa hundaan jabaadhaa qayyabadhaa; milkaa’aa jenna.

Qabsoon roga hundaan itti fufa!!
‪#‎OromoProtests‬

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa