Naaf koottu gaachanakoo! -Bilisummaa Kumaatiin!

Naaf koottu gaachanakoo!

Simboo fi faayakoo
mallattoo jagnummaa
ibsituu seenaakoo
daandii oromummaa
…gaachanakoo…gaachanakoo…
ati eessatti baddee
eenyu si fudhatee
Moo hattuu akkamiitu
diinqa si godhatee?
gaachana abbaakoo
isheen diina akoofte
saamtuuf hattuu seenaa
kan narraa haxoofte
amma eessa deemtee
eessaan si argadha
moo eessuma seentee
…gaachanakoo..gaachanakoo…
owwaadhu maaf didda
diinni na nyaachuufii
seenaakoo fudhatee
ofiif oolfachuufii
hin laadhu seenaakoo
isa dhiigaan dhufe
dheengaddas dhaalamee
kalees itti fufe
ani maan sodaadhee
seenaakoo gurguraa
diinakoo akaayeen
dhoqqeetti bulbula
…garuu…garuu…
Abbaankoof akaakoon
dhaamsi naaf dhaamanii
inni naaf dabarsan
anaan eebbisanii
Akkas jetti turte
anis hin daganne
seenaa galmeessuurraa
anis hin baqanne…
“Biyyakee hin gurguriin
abbaan biyyaa si’ii
hattuuf galtuu yaasi
biyyaayis ari’ii
qabi gaachanakee
ishee gaafa xiiqii
Biyyakeef dhaabadhuu
Dawoo diinaa diigii
jagnoomii injifadhu
Atis mirgaan gali
nus sanyii gootaati
atis goota dhali
hangam jibbamtuyyuu
biyya hin gurguranii
diinnisoo diinumaa
ishee hunkuranii
kanaaf of eeggadhu
abbaa biyyaa ta’i
moo’ii mirgaan gali
saamtuu lafaan dhayi!..”
Naan jedhe abbaankoo
adaraa naaf dhaame
dhagaacha bu’uuraa
Ana keessa dhaabe
Maafan irraanfadhaa
Imaanaan fudhadhe
numan galmaan gaha
hin haalu dubbadhee!

Nan moo’a dhugaadha
abbaa biyyaan ta’a
hattuu anaaf dhuftes
cabseen lafaan dha’a
Anis ka’een lola,loleen gumaa baasa
Diinakoo kolaaseen dhiigashee lolaasa
Gaachanakoo….gaachanakoo…
Maaloo naaf owwaadhu
eessatti na gattee?
Abdii gaafa roorroo
maaliif na baqattee
Abdiikoo hegeree
ishee golga dhoksaa
naaf koottu gaachanakoo
maal godheen si obsaa!!!!

Mo’aa turaa,horaa bulaa!
Bilisummaa Kumaatiin!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa