E E Ny U Q a B S a a ‘ O N N I ? !- Beekan Gulummaa Irranaa’tiin (Yeroo Lammataaf)

E E Ny U Q a B S a a ‘ O N N I ? !

10686661_720319731378415_1153400164559476945_n

Takka takka gaaffiin namatti heddummataa
Nama harkaa babbadee qalbii namaa hataa
Hiika waan hundumaaf qabaachuun cimullee
Yeroo ammaa kana waatu naaf hingalle

Namnuu gaaffii guuree adeemaadha jira
Yeroo isaaf gamutti arrabaan waldira
Waan daftee hincufamneef boolli addunyaa kanaa
Dantaa gaggabaabduuf dabarsee wal-kenna

Baradhe kan jedhu kan qubee lakkaa’ee
Qabsoo lafa kaa’ee walnyaachuutti gadi taa’e
Kaan dalagaarra jira kaayyoof manaa ba’ee
Firarraa adda ba’ee namaa gadis ta’ee

Jiraachuu utuu qabuu akka nama tokkoo
Beelaan dararamaa baataa jira rakkoo
Kaan garuu wacumaan lafa dadayyaasaa
Haaduu qara lamaa saba addaan babaasa

Asiif achi fiiganii oduu tatamsaasuun
Waan guddaa kaa’anii harcaatuuf wal-aarsuun
Itti fafakkeessaaf of tuulummaan gamaa
Dubbiin waa’ee hinbaafneef susussuktuu namaa

Mee maali Oromoo maaltu fala laataa?
Gaarri bu’aa ba’iin maaliin walqixxaataa?
Mee akkam yoo goone lafa yaanne geenya
Saba gaddi madeessee jabeessuu dandeenya

Inni kaan yoo falmu dirree qabsoo seenee
Kaan FB bookkisa ta’eeraam maxxannee
Lagaan walqoqqoodee gajjallaaf gararraa
As achi kurkuraa fakkaatee gaararraa

Kan muraasni hojjeteen kumni yoo of jaje
Hirribarraa ka’ee sireerraa baajjajee
Nama gidduu seenee saba utuu qoqqooduu
Utuu waa hin hojjetiin afaaniin barooduu

Erga qabsoo ta’ee maqaansaa silumaa
Kan tokko cabetti inni maaf waamamaa?
Egaa jecha qabsoof hiikni habarbaadamuu
Malee kan akkakoo kuni takkaa itti hinwaamamuu

Kaanis afaan baneef galata hinargatiin
Kan gootni galmeesseen lugni itti hinwaamamiin
Yookaan nuuf haataa’u ulaagaan qabsoodhaa
Malee meeshaa hinta’iin bookkistuuf farroodhaa

Marartee sabasaaf isa lubbuu laate
Rasaasni diinotaa dhoksaatti isa nyaate
Kan qilinxoof Ziwaayiin mana isaaf ta’e
Maa’ikelaawwiif kachalleetti naftisaa dacha’e
Kan dhiiga fincaa’uu roorroon itti hammaattee
Homtuu isa hinargu firrillee irraa citee
Hayyuuf goota namaa kan seenaan yaadatu
Maqaan qabsoo kanaa isaan haawaamamtu

Isa gootni ilmaa kan falme ifatti
Malee anaaf ati goota miidiyaati
Barataa barnootasaa utuma jaallatuu
Isa hankaaksite ilmaan warra hattuu

Isa kaayyoo dheeraan jalaa gabaabbate
Fayyaa guutuus dhabee sammuudhaa maraate
Mana murtii dhaqus sobni itti murtaa’ee
Utuu dhugaa qabuu cabee hunkutaa’e

Isa haati hiyyeessaa cabdee guddifattee
Afaan rasaasaatiif dabarsitee laattee
Tarii saayinstistii ta’aaf kan eegame
Guyyaa adii saafaa sabaaf wareegame

Isaaf gale malee hiikkaan qabsoo suni
Maal goone maal qabna keenya maal ga’eeni
Beekaas jettu wallaalaa hayyuu jettee faarsuun
Amantiif lagaan waa meeqa munaaguun
Siifis ta’e anaaf homaa hiikkoo hinqabu
Namnuu nuffee dhiisaa gaafuma dadhabuu

Gochi keenyaa duwwaa afaan keenya guutuu
Saba gamtaa hinqabne kan halagaan miituu
Taakkuu tokko deemuun jennaan, maraatooni
Wanti anaaf hingalle eenyuu qabsaa’onni?

 


Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa-Adoolessa, 2016

13318776_739538882855320_1330016812_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa