Baqannee eessa deemna?-Bilisummaa Kumaati!

Baqannee eessa deemna?
(Warra Oromiyaarratti nu jibbaniif)

Bahii badi naan jedhu
eessattan bahee bada?
Biyyakoo eenyuuf dhiiseen
biyyaa baqaa barbaada
hin gadhiisu biyyakoo
biyyan itti handhuurame
biyyoo biyya abbaa kiyyaa
bakkan itti bu’uurame
naan ta’u oduun gandaa
inni baqadhu jedhu
Irrattan du’a malee
biyyaa bahuu hin fedhu

Afuuftanuu waan feetan
isiniif gurra qabu
isin odeessitanuu
an biyyaaf biyyoo hin dhabu
ani sinitti hin galle
sintu natti baqate
sagal nuuf kufee ka’ee
sintu nutti kakate
…ilaa akka gootanii…
nurraa fudhadhaa galaa
jibbaaf kotota xurii
balfa keessan hin feenu
baaltiif galfata durii
nuti Oromoon jaalala
warra jaalalaan bulu
nuti duruu hin feenu
warra nurratti of tuulu
dafaatii tolaan galaa
diddan sinirra yaanaa
luka sinirraa murree
mataarratti sin baana
kadhaan keessan nu gahee
hattaniis nu fixxanii
nurraa galaa jennaanis
sin silaa nu diddanii
amma siniif dhumatee
obsinees dadhabneerra
biyya keenyas saamanee
hiyyoomnee caccabneerra
kan badaa nuun jettanis
ofiifuu nurraa yaa’aa
caccabaa keessan kaasaa
adabaan nurraa taa’aa
….egaa wanti dubbannu…
isheen badi nuun jettu
Naafadhuu miilaa cabi
Baqannee eessa deemna
afaankee nurraa qabi!
Horaa bulaa!

Bilisummaa Kumaati!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa