LIQIXOOFTEE HIN HAFTU-Sabaan-boon Firrisaa

LIQIXOOFTEE HIN HAFTU
~~~~~!~~~~~~~~~~~~
Ni dhufti guyyaan tokke iftuun akka faanusii
Laftis golgolaahe hin hafu ifaa kee nuu ibsii
Dukkana dorrobaa mee nurraa gaggeessii
Liqixooftee hin haftuu iftuun nu milkeessii

Calam jedhee liqixaahe nutti hin hafu
Nuf ni ifa guyyaan isaa nuti hin gafu
Yeroon geenyaan ifa dhabuun nufis safu
Bakka gahi hirkadhu ilmi namaata’e hin rafuu
Liqixoofte dukkanoofte ifa jiruuf hin tain gufuu

Bariin dhufaa barri haaraan ijji wal argu
Kan ifti daraaree keessa isaatti wal margu
Kan dukkanni hiyyoome ifa lafaa tae mugu

Dukkannii gumbii guttee as yaate mul’atte
Ija namaatti waa akka hin mul’anneef golgite
Bara dheeraa turteetta ifa lafaa hacuucte
Akka lafti hin ifnes waa hundaayyu rawwatte
Laambaa dhugaa nurraa maaf mulqite
Atoo liqixiidhaa maaltu sii kadhate

Caaroo dhugaa kan ifaa buqqisaa
Kan liqixummaa kee nama hunda barsiisaa
Lafatti naqxeetta hundee isaa jabeessaa
Lakki yaa dukkanaa akkanni dabeessa
Ifni siif dhufaara essa abbaa kee teessa?

Dhaloo ifaa kutaa kunoo yoona geesse
Dukkanummaa keetu seera male mirgisee
Liqixummaa keetu gowwaa gammachise
Ifa jibbuun bowwaa qilee of buusee
Rabbiin haa qajeelchu nama waa macheesse

Soqee soqee dagugee ifa coree
Akka tasaa dukkanaan nama soore
Ifa jiru balleesse sammuu ofis qore
Mee maaf akkas ta’e maaf sammuunnu joore

Osoo sirrii beeknu dabaa taane
Osoo dhugaa beeknu sobaan golgamne
Osoo gaarii beeknu gadhe of goone
Dukkanaan dhaalamne ifa ganne

Dukkanaan sarbamne yoom illee hin jiraannu
Liqixaan dhaalamne of itti akeeknu
Ifa sirriin dhufe dukkana hin dhaalchifnu
Lambaa qamsifanna dukkana hin barbaannu
Kan mormu jiraannaan nullee isaan feenu
Tokkummaan ol kaane dukkana keessa ifatti haa baanu
Yoos dhugaa barannaa gantuun hin dhaalamnu

Aduu baatuu dhiifne dukkana hin abdannu13406824_683440355127530_2880966512612186567_n
“”Liqixoofte hin haftu nuuf ifta gaaf tokko
Obsaan si egganna abdii hin kutannu!!!!


Sabaan-boon Firrisaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa