BAGAN OROMOO TAHE-Fiixabas Habroo’tiin

Bagan Oromoo tahe!

~Bara oromummaan
warqii tahe.
~Kan keessa fi alaa waamee
wal dhagahe.
~Akka soogida qumxaa
adda gurguraaf bahee.
~Hundi bitachuf kan dhaabbatu
irratti wal gahe.
~Bara onneen
diinaa nahe.
~qeerroo fi qarreen biyyaa
isaatif qophaahe.
~Anis bagan oromoo tahe.

~Bara oromummaan
dhukkuba sammuu ture.
~Bay’een jijjiirame
eenyummaa isaa muree.
~kan irratti ciches jira
qananii lubbuu ugguree.
~Qarri oromiyatti darbame
qaama isaa diree.
~Daangaa oromiyaa bite
lubbuu isaa gurguree.
~Har’a kunoo cancala
nurraa furee.
~Kanafi maarree
Abbaan kiyyaas baga oromoo ture.

~Bara dhugaan oromoo
dirretti mul’ate.
~garaa fi Kiisiin
sobaa qullate.
~Miidiyaan kumatamni
dhugaa oromoo dubbate.
~Warri dur dhoksatti
garaan gubate.
~jiraachaa ture sabboonummaa
dheebote.
~Har’a kunoo dirrerratti
wal dhudhungate.
~jaalala waliif qabu ija
imimmaanitin ibsate.
~yaa dhiiga koo baga
oromoo taate.

~Kan dur sun ni
hammaata.
~Waaqa dhiifnee
isiniif salaataa.
~Kan garaan nu beelaa
quufaa fakkaata.
~Maqaa jijjiranne
isin waliin jiraata.
~Haadha manaa keenya
hiiknee isinif laataa.
~tirannee as geenye
waaqaf galata.
~as booda yoo fedhe
dhagaalleen bilchaataa.
oromoon of tahee jiraata.

~Bara oromummaan dawaa tahee
dhukkuba fayyise.
~Haqni badee abbaaf galee
hattuu salphise.
~Yaa elemoo qilxuu ati arguu dhabuun
gaabbi natti hanbise.
~isaa lubbuu kee biyyee
irra deebise.
~addunyaa wal gaheera
sabboonummaan leellisee.
~nan hima na dhukkubsa
yoon callise.
~Galata kee yaa waaqa
oromoo na taasise.

~Bara oromummaan
faaya qaamaf mormaa.
~Barbaree itti
naqe ija darmaa.
~Bara hundi dide
gaadidduu ormaa.
~Duuba oromummaa
koo eenyu morma?

~Hiddi kiyya kan
waqoo guutuu.
~Kan nadhii gammadaa
leenca ija nama guutu.
~Silaa akka kiyya lubbuun
keessan hin baatu.
~Amma dhufe dhalli
isin fakkaatu.
~Isin dhabee garaallen
na hammaatu.
~Bagan tahe nama bakka
keessan bu’ee owwaatu.

~Kaleessi kaleessa.
~Kan jiruutu waan
dabre odeessa.
~Waan garaa
nama madeessaa.
~Oromummaf jecha nutti
muraa turan balleessa.
~seenaan waa hunda
ni galmeessa.
~kan dabree irraa fudhee kan
dhufutti geessa.
~sun baga tahe
kaleessa.
~Har’a hundi wa’ee
oromoo odeessa.
~ifatti baasuf dhugaa
dukkana keessaa.
~Kanafuu bagan dhaladhee
gudeeda oromo keessaa.

Fiixabas Habroo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa