RAAJIIWWAN AJAA’IBSIISOO BARA 2016FI XALAYAA FIRA RIPHEE JIRUUF KATABAME-Beknan Rabbirraatiin

#‎Raajjiwwan‬ Bara 2016….

1. Maaster pilaaniin maqaa misoomaatiin oromoota lafarraa buqqisuuf baroota dheeraaf karoorfame baruma kana wereegama ilmaan Oromoo kafalaniin haqame.
2. Jaal Musxafaa Huseen qawwee alagatti garagalchuun loltoota diinaa heddu kan galaafatee wereegame baranuma
3. Dubartiin Oromoo Agaazii sammuu rukuttee qawwee irraa kan fudhatte baha Harargee naannawa gaara mulataatti baruma kana
4. Qormaatni Seensa yuunivarsitii kan kutaa 12ffaa yeroo jalqabaaf sababa Oromo protests’n kan haqame baranuma
5. Alaabaan ABO yeroo dheeraaf biyyaa bahee ture Oromiyaa guutuu kan haguuge baruma kana.
6. Biyya dhaloota koo jettee qarshii miliyoona 30 Tigiraayiif kan gumaachite OPDOn baruma kana.
7. Obbo Juunaddiin Saaddoo dhiifama gaafate jedhamee barruun waraqaa lakkaawuun nama dhibu maxxanfamee achumaan kan dhabama ta’e baruma kana keessa.
8. Manneen kondominyeemii xoophiyaa keessatti erga ijaaraman jedhanii booda dhabamanii humni ittisa biyyaa ammayyuu barbaadaa jiru baruma kana keessa
9. Maqaa boondii hidhaa laga Abbaay jedhuun xoophiiyaan maallaqa seeraan alaa fayyadamteef akka doolara Ameerikaa miliyoona 6.5 kafaltu adabbiin kan itti kenname baranuma.
10. Atleet qananiisaa Baqqalaa (soddaa warra Mallas Zenaawii) ilaalcha sanyummaatiin loogiin narratti raawwate jedhee Oromummaa isaa yeroo jalqabaaf kan yaadate baruma kana.
Share , Like gochuun ni danda’ama

Si Haa Gahu Nageenyi Koo……

Akkami obbolaa koo jireenyi siif ta’ee? Garuu Eritiraan baay’ee hoo’a jedhu akkamitti dandeesse.Ati silumayyuu Oromiyaa caalaa Eritiraa jaalachuu hin oolle 😀 .. Achuma deemtee akka hidda handoodee lafa gadi dhiisuu didde.. Nuti akkuma gaafa ati fala barbaaduu nu biraa deemtetti osoo si eegnu ati miila Bakar taate. Anillee duri Facebook gubbaa si hin barbaadu ture, yoo siyaadu miilumaan deemee hindheessaaf baargamoo keessa qaxxaamuree ebicha ciqilfadhee dhufa ture..Achi Facebook’n hin turre gaafa sana..Amma immoo gaafa suuta jedhee ilaalu atis akkuma koo Facebook gubbaa jirta.. Karaa inbox nagaa si gaafachuu ni sodaadhee ati jeneraala jedheeti. Haa ta’uu malee suuta jedhee gaafa si ilaalu atoo hojii komaandarii sana dhiistee blogger taate fakkaata. Waan ta’es ni maxxansita yaada Jawar Mohammed qofa share godhuu ta’e hojiin kee.. Ilaamee obboleessa koo hanga keetis hin beeku garuu Nuti miliyoona 50 taana.. Hundi keenyayyuu Facebook gubbaatti blogger yoo taane wanti lafarraa komandarii akka si’ii duriin nurraa fudhatamaa jira..Kanaaf komaandarummaa tee takkaa ibsa baasii dhiiseera jedhi..Takkaa Facebook dhiisii dalagatti deebi’i.. Namootni biyyaa ati faceebook gubbaa jiraachuu kee quba hin qaban si eegaa jiru ammayyuu, Nuti garuu foddaa facebook ati irra ooltuu keessaan ganamaa galgala si argina. Ilaamee gaafa Tolchaa Gaaddisaa obbo Gabreen ajjeese Tolaan obboleessi Tolchaa yeeroma sani si bira dhufee gumaa obboleessa isaa baase, amma immoo yeroo gabrisillaaseen nama fixu namoota gara kee dhufna jedhan teessoo (address) kees dhoksite.. ihim.. Hundaafuu nageenyi siif haa ta’u.. xalayaa biraan walitti deebina.

Beknan Rabbirraa’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa