MUKAAF SIBIILATU WALIIN DUBBATE-Fiixabas Habroo’tiin

Mukaafi Sibiila

Stone_tree_Hyde_Park

muka:
~Yaa sibilaa.
~nu dhiisi kana
caalaa.
~Adeemsa kee
numan ilaala.
~Hin beektu saala
fi zigaala.
~Qaama koo madeessitee
Natti hanbifte laalaa.

 

sibiila:
~Yaa muka maa maqaa
na balleessita?
~Hojii abbaa biroo
kankoo fakkeessita?
~ Sibiila;sibiila jettee
maaf soba odeessita?

 

muka:
~Qottoo fi magazii
nutti hin erginee?
~Damee koo murtee
ibiddatti hin darbinee?
~Mee kami kan
nuti fakkeesinee?
~Sobaan maqaa
isin xureessine?
sibiila:
~Nuti dhimmi
nu ilaalu.
~Isin balleessinee
qilleensa faaluu.
~Bakka odaan irraa ke’eetti
banjii habaqaluu.
~Quufnni badee hongeen
akka biyya dhaalu.
~Ni goona harkaa fi afaan
akka wal wallaalu.
~keessantu isinirratti
hojjate kan kana caalu.

muka:
~Nu madeessitan
madaa hammaatu.
~Bineensonni kan
ragaa nuuf baatu.
~Isaanifis mana nu
keessa jiraatu.
~osoo ati jiraachuu baattee
leenconni waa baqattuu hin taatu.

 

sibiila:
~jallaa qabdu kan
waaqni jallise.
~daddabee kan
hiddaan isin buqqise.
~quncee isinirraa baasee
kan isin luqqise.
~firii keessan
ormaaf geessee.
~daraaraa keessan
karatti hambisee.
~jallaa keessani kan
isin madeesse.

 

muka:
~Bosonni mana leencaa fi
kanniisaa.
~Urgaan daraaraa kootii
hunda gammachiisa.
~kanin qabu
nyaachisee.
~yoon dhabes obsa
horachiisa.
~Ilillii firitti jijjiiren
garaa beelaa abdachiisa
~Yaa qottoo takkuma
hafuura nu fudhachiisa.

 

sibiila:
~jallaa keessantu
na fide iyyaafatee.
~isinirraa umamuu isaa
irraanfatee.
~oromi maal godha sa’aa
abbaan qaraan darbate?
~jallaama keessantu
isin galaafate.

Fiixabas Habroo’tiin

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa