# WIDAATOO # AARTIIDHAAN-Qophheessaan Tijjaanii Shehkadir Abbaawaarrii Barreessaan Sabaan-boon Firrisaa

# WIDAATOO # AARTIIDHAAN

Jechoota maca’adheen
haaroodhaan tarreessee
afaan # sheekbakriitiin
nan faarsa barreessee
ke’ata itti tolchee
diilloo itti sararee
haalluu hogbarruutiin
nan faarsaan geeraree
namicha mullataan
badhaadhee machaa’ee
kan gaafas Macci yaa’u
se’een waan yaaca’ee
kamiseetti argitee
yenna Hirmaata ijaajjuu
gabaan ciibsaan hariin
argaasaaf fajajjuu
baranni mullata
baatee of dhamaasuu
gariin nama keenyaa
seeteettiin maraatuu
namicha akka hayyuu
fedhus akka qaalluu
daadhii fayi dhugee
balaqqamu haalluun
aannan fayi kantaanaan
jimma arge raajii
nanfaarsaan ani hadhas
afaan # Hiikaa Waajiin
afaan hogbarruutiin
akkka ilma # Saaphaloo
faarfadheetan boonaan
firfirsee wolaloon
bara guyyaan aartee
jimmaaf golgolaa’ee
laambaa qabsiifatee
gabaa keessa ka’ee
namichi anfaarsuuf
sagalee ciradhuu
kan afaan hogbarruun
joonja’ee himadhuu
‪#‎WIDAATOO‬ jedhamaa
falasafaa sabaa
torbii kamisaatiin
hindhabaman gabaa
gabaa isa namnii
kuyyiisa bitatuu
isaan mullatayyu
geessanii millatuu
namni guddaan sun
Jimma dhabdeef mashkaa
mullata waanbaateef
moggaafate maqaa
jedhamee maraatuu
mataasatu siqee
gariin immoo keessaa
gaafatas waan dinqeen
ilaa akkana jedhee
sii maalbarbaaddaa?
yennaan WIDAATOON
“mullataan badhaadhaa
tokkotu narkaa badnaan
dhaaphe bar dukkanaan
MAJAA laphadheefii
nyaattiif qobaa arginaan”
yennaan Jimma nahee
“maaltaatan guyyaadhaa
lafti kun argaa mee” jennaan
jedhan “nuuf guyoodhaa
aduun iftus ormaa
natti ifnaan hin arguu
kanaafanin laambaan
barbaadaara arguuf
nama akka kootii
ifa aduun oodee
mullataan badhaadhaa fi
qabnu wojjin qoodee
arguufan barbaadaa
naman dhabe laambaan
guyyaa ormaaf aartee
kan naaf halkan jabaan”
jedhan bar # WIDAATOON
FALSAFICHI JIMMAA
nama argee gaafateen
gaafas godhee dhimma
qissaa nama bitaan
faanusii baadhatee
mirgaan immoo kullii
shimala qabatee
galaana ititerraa
baqsee mukukkulaan
woraabeetan fidaa
naaf dhugdu bulbulaan
ilaamee yaa biyyaa
nan fufa marartiin
qissaa cimaa kana
fassaradhee aartiin
hammasittuu turaa
ammas laambaadhumaan
aduu cubbuun daheen
arguuf ifa gumaan
“an woyaa koon urgufe
giroo abbaa konkolaate”
jedhan fayi injiraaniin
yenna ibiddatti harcaate
‪#‎WIDAATOON‬………

Qophheessaan Tijjaanii Shehkadir Abbaawaarrii
Barreessaan Sabaan-boon Firrisaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa