BADHAASA QUBEE Via: Gammadaa Olaanaa- Waamicha Oromiyaa’rraa

BADHAASA QUBEE

13230357_1187228307968598_9112654692666645822_n

Via: Gammadaa Olaanaa

‪#‎Share‬ gochuun Ogeessota hirmaachuu barbaadan hundumaaf nuuf geesisaa
Marsariitii armaan gadii fayyadamaa galma’aa
http://qubeegeneration.org/…/galmee-badhaasa-qubeequbee-aw…/
http://gibetube.com/qubee-award/
Gosoota Badhaasa dhiyaatan irratti of galmeessaa

1. Filmii

Barreessaa filmii Cimaa (Best Story Writer)
Daayirekteera filmii Cimaa (Best Director)
Taatoota Cimoo (Best Actor/Actress)
Taatee Durbartii Cimtuu (Best Actress)
Ogeessa kaameeraa Cimaa (Best Cinematographer)

2. Wallee
Wallisaa/weelliftuu Cimtuu (Best Recording Artist)
Albaama muuziqaa Bareedaa (Best Music Album)
Qindeessaa Muuziqaa Cimaa (Best Composer)
Viidiyoo Wallee Bareedaa (Best Music Video)
Daayirekteera Viidiyoo Wallee Cimaa (Best Director of Music Video)

3. Diraamaa
Diraamaa Dheeraa Bareeda (Best Serial Drama)
Daayirekteera Diraamaa Cimaa (Best Director)
Taatoota Cimoo (Best Actor/Actress)
Taatoota Fillannoo Ummataa (People’s Choice Actor/Actress)
Ogeessa Kaameeraa Cimaa (Best Cinematographer)

4. Barreesitoota
Barreessaa/tuu Asoosama Dheeraa Cimaa (Best Novel Writer)
Barreessaa/tuu Kuusaa Walaloo Cimaa (Best Poem Writer)
Barreessaa/tuu Kitaaba Seenaa (Best History Writer)
Barreessaa/tuu walaloo Wallee (Best Music Lyric Writer)
Ogeessa Hiika Afaanii fi Kitaabaa (Best Oromo Translator)

5. Gaazexeessaa
Gaazexessaa Raadiyoo Cimaa (Best Radio Journalist)
Gaazexessaa TV Cimaa (Best TV Journalist)

6. Shubbistoota
Keerogiraafarii Cimaa (Best Choreographer)
Shubbistoota Garee Ciccimoo (Best Group Dancers )

7. Ogeessa Fakkii
Ogeessa Fakkii Cimaa (Best Painter)
Ogeessa Bobocaa Cimaa (Best Sculpture)

8. Ogeessa Suuraa
Gaazexeessa Suuraa Cimaa (Best photojournalist)
Ogeessa Suuraa Midiyaa Hawaasaa (Best Online Photographer)
Gosa badhaasa armaan oliitti tarreefamaan kana jalatti namootni badhaasaaf dorgomuu barbaadan hanga 15/06/2016 tti karaa Fuula Facebook keenyaa Rabador Art Promotion toora keessan hojii ittin dorgomuu barbaaddan tokko qofaa galfachuun badhaasaf of qopheessuu dandeesu. Ogeesota Midiyaa hawaasaa hin qabneef ammoo namootni argitaan hundi itti himuufi gargaaruu hin dagatiinaa!!
Gosa Badhaasa fi akkata filmaataa irratti ‪#‎Comment‬ gochuu hin dagatiina akkasumaas kan jalqabaa waan taheef hundumaas badhaasuu akka hin dandeenye hubadhaa!!


Gaaffii Dabalataaf karaa Lakkoofsa Bilbilaa keenya 0910 87 88 05
Email: gemedaolana@gmail.com nu qunnamuu dandeessu

13433346_1197927770231985_4458765859433546027_o

Gammadaa Olaanaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa