SINYAADEEM-3. Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)’RRAA

Sin yaadeem…

sorrow_by_silentspiritwolf
Takkaa rafee hin beekuu erga addaan baanee
Sin yaada hin boqadhu garaan koos hin ciisne
Essa galtee maaloo maaliif naan callistee
Ija koo babaasee samiitti ol hiixxadhee
Lafarratti kufee iyyee gangaladhee
Afuura kee dhabee nan iyyaa gadoodee
Maaliif ana dhiisee boolli si liqimse?

Si barbaachaaf ka’ee qooqa koo maradhee
Galaa hin galaafanne akaawwii hidhadhee
Bishaan curii dhabee qoonqodhaa gubaadhee
Geejiba hin argannee millii koo quncaa’ee
Gaaddisa dhorkamee aduun qoraafamee
Tabbaa yaabee bu’ee ona gogaa dhawee
Oo ee kan kee dhabee fuula kee beela’ee
Sagalee kee yaadee owwattuu caqasee
Gaaddidduu kee dhabee dukkanaan maraadhe
Sammuudhaa joonja’ee maraatuu fakkaadhe
Muddamee cinqamee dhiigni afaan na guutee
Gurrarraa na iyyee sagaleen qooqa kee
Hirriibaa na kaasaa abjuun natti dhufee
Eessa jirtaa maloo takka owwadhumee

Madaan koo tuqameet qonyanyaan koo dhiige
Godaannisa godaansaa isa bara taree
Osoon hin dagatiin kan biroo dhalatee
Garaa koo goyyoomsuuf sukkumeen dadhabe
Qalbiin na dhamaatee onnee naa waaddamtee
Baheen gala dhabe argaan na qabamee
Raata’een adeemaa du’as jiruus dhabee

Ani maalan yakkee maafan abaarramee
Dhalee guddifachuu maalifan dadhabee
Ilmaan garaa kiyyaa na harkaa dhumatee
Jaaladhee argachuuf maaf guffun danatee
Akka urjii barii of harkaa sin dhabee
Hundumaayyuu obseen jiraadha danda’ee
Yaaddoon na waxalee dhama namaa dhabee
Sin yaadeem qomoo koo goota koo jajjabee

Diinni natti marsee boroo na dhuunfatee
Duula bobbaafatee na harkaa si butee
Si biyyaa si baasee ofii ana dhaalee
Osoo fira qabduu akka hin qabnee taatee
Biyya namaa keessa kadhattuu fakkaattee
Guyyaa du’a keetii awwalchallee dhabdee
Akka galoo gannaa garbatti makamtee
Galaana keessatti bineensi si nyaatee
Jireenyaan si dhabeen mardoo kee dhaga’ee
Maalifan si hin yaaduu irree keen mulqamee

Dhagaayi yaa namaa yaa dhaloota qubee
Narratti yaa hafuu gaabbiin duuba duubee
Of harkaa hin basin dhalaa fi dhaala kee
Hidhadhuu loladhuu of kenni biyya keef
Gaabbiin eegee hin qabduu hin dhuftu deebitee
Hirriibarraa ka’i damaqsii kan mugees
Diinni kee hin rafnee si sobuudhaf riphee
Ofirraa fageessi buqqisii hiddashee
Isa booda raftaa gola kee dhuunfattee

Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa