Karoora Gabaabaa Garee Oromo Young Creative-Qindeessaa Garichaa: ABDIISAA BANCAA JAARRAA

Karoora Gabaabaa Garee Oromo Young Creative

Ibsa(Description):

Gareen Oromoo Young Creative jedhu, haala dandeettiifi muuxannoo Dargaggonni Oromoo qabanirratti xiyyeeffachuun keessattu haala humna isaaniitiin yeroo hedduu hojiisaanii saba isaanii biraan gahuuf waan rakkataniif ‘Mixiin wal gargaartee laga ceeti’ akkuma jedhamu dargaggoonni keenyas ofuma isaaniitii walitti dhufanii walgargaaruun hojii isaanii fiixaan akka baafatan gochuuf yaadameeti.

Kaayyoo Garichaa(Objectives):
Kaayyoo Gooroo)General Objectives)

Kaayyoon guddaan gareen kun akka uumamuuf sababa ta’e inni guddaan, Dargaggoota keenya hedduu kanneen dandeettii adda addaa qaban, garuu humna hin qabne, kanneen hojii isaanii gad baasanii hawaasa biraan gahuu humna hin qabneef humna ta’uu, akkasuma ogeeyyii ga’eessota keenya irraa haala muuxannoo ittiin argataniif ogummaa isaaniitiin galma barbaadan gahan gochuuf yaadameeti.

Kaayyoo Gooree(Specific Objectives):
Gareen Kun DArgaggoota Ilmaan Oromoo:

 Dargaggoota adda addaa kanneen Ogummaa waa Barreessuu qaban, Ogummaa Aartii Qaban, Ogummaa Fayyaatiin Saba isaanii tajaajiluu danda’an, Ogummaa Teeknolojiitiin gama waa uumuu, waan haaraa hojjachuu irratti bobba’uun Aadaa, Afaaniif Seenaa akkasumas duudhaa Saba Oromoo irratti gahee isaanii bahuuf waadaa dhuunfaa qaban cinaa dhaabbachuuf jajjabeessuu
 Dargaggoota Asiin dura hojii isaanii sabaan gahan dabalatee kanneen hojii heddu osoo harkaa qaban humna dhabaaf hojii isaanii wajjiin mana rafaa jiran, akkasumas dargagoota dandeettii kalaqaa osoo qaban, osoo waan hedduu hojjachuu danda’an sababa ilaalcha isaanii sabaaf bu’aa buusuuf hin xiyyeeffatin qofaaf dandeettii hedduu manatti hafee jiru barbaadamee baasuu
 Hariiroo wajjiin jireenyaa, walitti dhufeenyaa,akkasumas waliin hojjachuuf qaban cimsuu bira darbee guddina Aadaa, Afaanii, Aartiif Duudhaa Oromootiif qabu kan Mallaqatti tilmaamamuu miti.
 Dhaloota duubaan dhufuuf fakkeenya olaanaa kan ta’uufi Abdii cimaa dhaloota keessaati uumuu irra darbee dhalootni haaraa kaayyoosaatti jabaatee Miseensa garee kanaa ta’uun gahee isaa bahuu akka qabu of qopheessaa akka guddatu taasisa.
 Hojiin garee kanaa kana qofatti hin tilmaamamu, hedduu dha, yeroof haala mijeechaa kan itti deemnu ta’a.

Faayidaa Garee Kanaa:

 Tokkummmaan humna waan ta’eef aabjuu dhalootni dhuunfaa tokko of keessaa qabu ifatti baasuu.
 Akkuma gumaatni dhuunfaa hojiitti hiikkamuu jalqabeen, Qaawwi gama Aartii, Afaan, Aadaa, Seenaaf Duudhaa keenya keessa jiru duudaa deema.
 Dargaggoonni muuxannoo garagaraa qaban walitti waan dhufaniidf, Muuxannoo wal jijjiiruun Hojiin guddaan ni hojjatama.
 Hojiin humna dhabaaf harka dhuunfaa jiru walgargaarsaan ummata bira akka gahu ni godhama
 Walitti dhufeenyi akkasii waliin jireenyaaf waliif yaaduu waan cimsuuf hariiroon wajjiin jireenyaa cimaan ni uumama, faayidaa waliiniitiin cichanii hojjachuun ni jiraata.
 Galma ga’iinsa hojiilee dargaggoota harka jiruutiif iddoo guddaa qaba.
 Guddina Aadaa, Afaaniif Aartii Oromootiif iddoo guddaa qaba.
 Dhaloota boodaan dhufuuf Abdii cimaa waan uumuuf daa’imman muldhata kana qabatanii akka guddachuun garee kanatti dabalamanii gahee isaanii akka bahan gahee guddaa qabaata.
 Abdii gara fuulduraatti guddinni Aadaa Oromoo, Aartii Oromoo,, Afaan Oromoo, Seenaa fi Duudhaan Oromoo qabu, guddisuuf ifatti baasuuf gahee guddaa akka qabu ifaa dha.

Miseensi Eenyu Fa’a?

• Dargagoota Barreessitoota
barruu adda addaa maxxansanii jiran,
Kanneen qopheessanii maxxansuuf humna dhaban,
Kanneen dandeettii maxxansuu qabaniif akkasuma fedhii qabanii dha
• Dargaggoota Ogummaa akka:
Ogeeyyii Koompuutaraa(IT Specialists),
Injiinaroota(Engineers),
Ogeeyyii Fayyaa(Doctors, HO, …),
Ogeeyyii Daldalaa(Business Entrepreneurs),
Akkasumas Ogummaa kamiinuu wanta saba isaa fayyaduun qabatee dhiyaachuu kan danda’u.
• Dargaggoota
Ogummaa Aartii nama qabu,
Dandeettii fi Jaalala Aartii irratti hojjachuuf kan barbaadu
• Dargaggoota
Kennaa Uumamaa,
Dandeettii addaa qaban fi
kanneen Biroo Ragaa qabatamaa nuuf dhiyoossuun miseensa ta’uu danda’a.

Ulaagaa Miseensi Guutuu qabu.

1. Miseensi kamiiyyuu Seera ittiin bulmaataa( code of condact) Ogeessa seeraatiin deeggaramee qophaaye kabajuu dirqama qaba, Sababni isaa imaanaa irraa eegamu yoo bahuu dhabe Adabnis haaluma asirratti qophaayeen irratti fudhatama sila ta’eef.
2. Dandeetii isaa gadi baasee ofiis fayyadee sabaaf bu’aa buusuuf ogummaasaa qabatee dhiyaachuu qaba
3. Miseensumman Fageenyaan hin daangeffamu, Biyya keessas ta’ee biyya alaatiin hirmaanna barbaachisu gochuuf kanneen qophii ta’an balballi keenya banaadha.
4. Faayidaa Garee kanaaf jedhamee itti walii galame raawwachuu qaba
5. Mirgaaf dirqama isaa beekee bahuu qaba
6. Hojii irra jiru garee beeksisuu qaba,keessattuu damee isaa.
7. Haala humnaa fi sadarkaa miseensummaatiin, Miseensotni walgargaaruuf akka mijatu, buusii qusannaaf ji’aan walitti baasan jiraachuu waan maluuf kana raawwachuun dirqama miseensa tokkoo akka ta’e hubatamee, Garuu Dargaggootni Dandeettiif fedhii isaaniitiin qabeenya ykn humna buusii ji’aa qusadhuun hin qabu garuu dandeettii qabuun yoomuu sabakootiif waadaa dhuunfaa seenee dandeettii kootiin tajaajila kanneen jedhaniif immoo Gareen kun banaadha, sababni isaa kaayyoon uumamsa garee kanaas rakkinna Akkanaatiif furmaata barbaaduudha waan ta’eef.
8…..

Hub: Miseensa gosa lama qabaachuu dandeenya.

Isaanis:
1. Miseensa Dargaggoota gareen kun irratti xiyyeeffachuun dhaabbate, kanneen imaanaa Dandeettiif humna isaaniitiin waan danda’aniin hojii sabaa hojjachuufi muldhata keessa isaanii jiru gumaachuuf galmaayan ykn miseensa ta’an yommuu ta’an
2. Miseensa Qabeenyaan akkasuma humnaanis, akkasuma yaadaan waan dand’uun akkuma miseensa dhaabbataatti yerooo hunda akka hojii idilee ofiitti itti dhimmamee Garee kan cinaa dhaabbachuun Dargaggoota lafaa dhufoo kana cinaa dhaabbachuuf waadaa dhuunfaa qabaniidha.
3.

Karoora Yeroo Gabaabaa:
 Dargaggoota barbaachisan qindeessuu, qindaa’ina fedhiirratti hundaa’e.
 Garee Qindeessituuf hojii raawwachiiftuu filuu, waadaa hojii hawaasummaa hojjachuu seensisuu.
 Dargaggoota hojii sirrii harkaa qaban, kanneen humna dhabanii hojii isaanii boraafatanii rafutti jiranirratti xiyyeeffannaa gochuu, humna barbaachisu akkamitti akka argamu xiyyeeffannaan hojjachuu, humna miseensotaatii ol jedhamee yoo yaadame Hawaasa Oromoo kan yeroo hundaa walirraa hafuu hin dandeenyeef dhiyeessuu.
 Koreen hojii raawwachiiftuu adeemsa isaa cimsatee deemu gara karoora yeroo dheeratti Dargaggoota tarkaanfachiisuu.

Karoora Yeroo Dheeraa
Dargaggoota qindoomanii Guddina Aadaa, Afaanii, Aartiifi Seenaa Oromootiin Qaawwa jiru cufuun Wantoota yaadame kana gara guddina Saayinsawaaf teekinoolojitti jijjiiruu kan danda’u uumuudha, akkasumas Jireenyi dargaggoota kanaas jijjiiramee argamuudha. Ammas Jireenya dhaloota duubaan dhufuuf fakkeenya ta’ee gamanatti isaan waamuu danda’u uumuu dha.

IDDOO KANA TUQUUN GALMAA’AA

Qindeessaa Garichaa: ABDIISAA BANCAA JAARRAA
(Mobi:+251911527293/+251910130926)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa