Nutoo Diina qabnaa,maaliif diina walitti taana? (Lola Ulee)-Bilisummaa Kumaati

Nutoo Diina qabnaa,maaliif diina walitti taana?
(Lola Ulee)

Hayyee,yaa Dhaloota qubee,hubattuu waan hundaa:xiinxaltuu waan guddaa!..akkam jirtan! Mee har’ammoo mata-duree barsiiftuu taati kanan jedhe ‘#Lola_ulee ‘ isiniif qabadhee dhufeera,na duukaa bu’aa!
.
Akkuma hundi keenya beeknu Oromoon gaafa dinni itti dhufu,bara rasaasnii fi qawween hin jirrettuu moo’achuu malee hin moo’amu! Baroota kana keessas kan ittiin lolu ulee,eeboo,gaachanaa fi xiyyaanidha!
Ana garuu kan gaaffii natti ta’u yeroo hedduummoo sabni keenya bakkeewwan tokko tokkotti hanqina barnootaa dhabuu fi ilaalchi tokkummaa Oromoo qabu gad aanaa ta’uu irraan kan ka’e ‘lola ulee’ gaafa jedhamu yeroo gandaaf lagaan,cakkaaf dhagaan,karaaf gaaraan wal qoodee wal hunkurutu mul’ata!… qabatamaadhaanis Kanan dhiyootti arge muraasa ta’us wanti kun aadaa ta’ullee miidhaasaatu akka baay’ate
natti mul’ata!…Turtiikoo yeroo murasaa godina addaa naannawa Finfinnee Aanota #Sulultaa_Muloo shawaa lixaa keessaammoo Meettaa Roobii bakkeewwan muraasatti,shawaa kibba lixaa keessaa walisotti fi naannawashee…shawaa kaabaa mara keessatti wanti kun hedduumminaan jira!Lolli ulee kun kan mul’atu:
*Tibba masqalaa
*Yeroo #Taabonni bahee galuu fi yeroowaan tokko tokko waqtiidhaan mul’atu!…kana keessatti lola uleef dandeettii qaban mul’isuuf jecha Oromoon gandoota Aanaa tokkoo bakkeewwan adda addaatii dhufan wal
qooduudhaan wal lolanii yerok itti lubbuun darbullee ni jira,yeroo itti nam i akka malee miidhamee kan lubbuu ta’us ni jira!…garuu maaliif????…Nuti hunduu Oromoodhaa maaliif walitti garagallee wal nyaannaree? Otoo beeknee walirra lolla,aadaa kanas waluif dabarsuuf otoo wal hin rukutiin taphannee,wal barsiifnee,wal jaalannee gargar bahuun ni danda’ama!.lola ulee baruun bareeda,aadaa gaariidhas:gaafa diinni dhufe ittiin ofirraa ittisu!…Ijoollee keenyas barsiifnee dhaalchisuunis badhaadha,kana keessatti garuu wal reebuu,ati ganda ebeluuti,,atimmoo achii dhufte jedhanii gandaan otoo wal hin qoodiinii fi wal hin reebiin tokkummaadhaan Oromummaa keenyaan qofaa bashannannee boharree yoo manatti galle namatti tola!….
.
Dubbii hin dheeressuutii Lola ulee wal barsiisaa,daa’imas dhaalchisaa…garuu wal barsiisuun walitti garagallee wal madeessuuf otoo hin taane walirra lollee diina keebya gombisuuf akka ta’u isin
gorsuun barbaade!…Diina keessan biyyoo nyaachisaa,waliin keessan martuu wal jaaladhaa,wal kunuunfadhaa,wal jabeeffadhaa,tokkoomaa!…Oromummaa keessaniin qofaa wal ilaalaa
jechuun barbaade!…..
.
Nutoo diina qabnaa maaliif diina walitti taanaree qomoowwankoo????….
.
Kanas kan nu hubachiisuu fi akka wanti kun liqimfamu godhu #Barumsadha baradhaa,Ijoollee fi daa’imman keenya,ollaa keenya,fira keenya maraan akka baratanii sammuu isaanii fi biyya isaanii jijjiiran,akkasumas
eenyummaa isaaniif hubannoo qaban akka cimsatan gargaaraa! Barumsi meeshaa waraanaa addunyaa kana jijjiirudhaatii,hundi keenya haa barannu,haa barsiifnuun dhaamsakooti!


Horaa bulaa!
Bilisummaa Kumaati

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa