KEESSUMMAAFI WARRA MANAA-FIIXAABAAS HABROO’tiin

KEESSUMMAAFI WARRA MANAA

c8880a99-a85c-4936-8109-69a495bf6990

keessummaa;
~warra manaa nagaya
qabdanii?
~osoon karaa deemuu aduun
natti dhiinani
~isinitti gore na
bulchitanii?

abbaa mana;
~manni kan rabbiiti goraa
bulaa.
~asii achi manni hin
jiru lafti golgola
~sareen isin hin dabarsitu
yoo gortan tola
~ifaas hin qabdan deemaa jirtu
harka qullaa
~kootta humaa miti
walumaan bulla.

 

keessummaa;
~isiniif haa ta’u manni
kan quufaa.
~anis waaqumaatu na
oofa.
~biyya hin beeku silaa
karattin hafa.
~yaa warrana dhagaalleen
isiniif laafa.

 

Abbaa manaa;
~abbaa enyun isiniin
jedha?
~oromoon keessummaa
ni fedha.
~bay’ee dadhabdan bakki
dhuftan fagoodha?
~kootta seeni waan dhugamun
sii laadha.

 

keessummaa;
~kaaba irraan kibba
dhufe.
~bay’ees dadhabeera
karattan kufe.
~du’a qofaatu narraa
hafe.
~mana koo seheen imimmaan
na dhufe.

 

Abbaa manaa;

~bal’ifadhaa
taa’aa.
~hammasitti nyaannis
ni qophaa’a.
~nyaadhaa hangasuu marqaa
qabbana’aa.
~dadhabbiinis isinitti
wayyaa’a

keessummaa;
~marqi keessan nama
gammachiisa.
~kunuu ni gaha kan
biraa dhiisaa.
~hirriibnis natti jira
ofirraan gad ciisa.

 

Abbaa manaa;
~rakkoo hin qabu nuti
mana keenya jirra.
~waan qabnu fedhii keenyan
rakkataaf ni hirra.
~hattuu garuu eeboo fi
maancan ni dirra.
~kan humnan nu saamus
gamtaan deebifna ofirraa.

 

Abbaa manaa;
~haadha
firoomsaa!
~si waaman jira na
dhageessa?
~wanti nyaatan jiraa mana
kana keessa?
~keessumman nutti dhufe
nyaata nuf qopheessa.

 

Haadha manaa;
~hayyee nan qopheessa
tole.
~anis reefun magaalaa
gale.
~lukkuu tokko biteen
qale.
~sun keessummaa hin
gahu nu malee.
~abbaa dursaa waan
godhun wallaale.

 

Abbaa manaa;
~dhagahi akka
gootu!
~lukkumti sun nuuf
haa bilchaatu.
~itti nuuf dabali raafus
akka nuuf heddumaatu.

 

Haadha manaa;
~lachuu qopheessen
jira.
~isiniif gad kennuun
dura.
~abbaa dursaa waan
tokko naaf baraa.
~foon ati nyaachuu qabda
mara.
~yoo foon bare keessumichi
nurra tura.
~firaa fi aalii isaa fudhatee
borus nutti gora.
~jaalala waliif qabnu
kanayyu ni mura.

 

Abbaa manaa;
~haadha dursaa dhugaa
jette.
~keessumummaaf namatti
gortee.
~gala irraanfatti yoo
cooma barte.
~qorii gama isaatin raafuu
itti hartee.
~hin beektu kanayyuu
ijji isanii agartee.
~godhi akkuma
jette.
~gama kiyyaan keessa
foon biddeenan martee.

 

Haadha manaa;
~hayyee hirriibarraa kaasi
hangan dhufuu.
~nyaatee haa garaatti
quufuu.
~ammayyuu waan nuti jennu
dhaga’unsaa hin hafu.
~waan jaalatan namaf kennan
maal qaba safuu?

 

Abbaa manaa;
~abbaa dhiiraa ol
ka’aa mee.
~wanti nyaannu
hojjatamee.
~as taa’aa jira
qadaadamee.

keessummaa;
~hayyee ke’eetan
jira.
~bay’een ture moo
hirriibarraa.
~bishaan san naaf
buusi harkarra.
~waami ijollee keessan
mara.

Abbaa manaa;
~nyaadhu kana numaa
nyaata.
~haadha manaatu ijoollef
laata.
~isheetu beeka
hirmaata.

keessummaa;
~wayyoo nu kennitan
raafuu.
~osoon akkana beekee
hin rafu.
~maali ammoo inni gama
keetin lallaafu?
Abbaa manaa;
~maaltu sitti
lallaafe?
~humaa hin agarre waan
harka koo irraa hafe.
~akkanuma namni yoo
bay’ee rafe.
keessummaa
~sa qoriin kun
waddeessa?
~kan tolche hoo
ogeessa?
~anis tolchen warra
kiyyaaf geessa.
~nan ilaala gama keessan
san as naf naannessaa.

Abbaa manaa:
~eyyee qoriin
waddeessa.
~kan tolches
ogeessa.
~booda ilaaluu
ni dandeessa.
~dubbii kana hunda sumaatu
odeessa.
~kanaf gama koo harkiftee
gama keen keessa?
~gochi kun keessumummaa
kee ni balleessa.
~gama keetin nyaadhu
siifin achi naannessa.
~maalif rakkoo
na keessa?

Ilma abbaa manaa;
~harmee namichaa fi abbaan
maaf wal rakkisu?
~qoriis gamaa gamana
harkisu.
~abbaa koo nyaata
dhoowwe isa haa salphisu.

Haadha manaa;
~dhiisi abbaan kee abbaa
manaati.
~silaa keessummaan
akkuma namni godhe taati.
~keessumichi warra
kaabati.
~haa ofirraa dhoowwuu
tun dubbii aja’ibaati
~reefu itti himeen jira
kophaatti.

554991_326214920849495_1335818726_n (1)

FiixaaBaas Habroo’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa