GORSA OBBOLUMMAAFI BARBAACHISOO TOKKO TOKKO -Bilisummaa Kumaatiin

GORSA OBBOLUMMAAFI BARBAACHISOO TOKKO TOKKO

Daba hin yaadiin,dabatu si eeggataa!

Konkolaataan yaa’ee darbu si fudhachuu yoo dide aartee “nagaan si hin galchiin” hin jedhiin kan achi keessa jitu Lammiikee,firakee fi obbolaakee ta’uu malaatii!
…..
Hiriikee amala hin qabneen hin abaariin,akka afaankee ta’aa qabeenyakee waan ta’eef yoo bade ni miidhamtaatii!!
…..
Sun firakooti,sunimmoo firakoo miti jettee Oromoodhuma addaan baastee tokkoon alagoomsitee tokkoon hin firoomsiin hunduu dhiigakee waan qabuuf firumakeetii,ilaalchakee sirreeffadhu!
….
Gaafa magaalaarraa baadiyyaa deemtu baadiyyaaf namoota achii hin tuffatiin,magaalaa keessatti of jajju kanaaf lubbuun baadiyyuma tuffattu kanaatii!!!…baadiyyaa malee magaalaan dhagaa gammoojjiiti!
…..
Bara dargaggummaakeetti humna qabdutti fayyadamii hojjedhuu boruuf ol kaawwadhu,boru humni har’aa kun ni dhumaatii,waan har’aatti boqochuukee hin dagatiin!!!!
…..
Nama kabaji ni kabajamtaatii…namas jaaladhu ni jaalatamtaa:namatu namaaf qorichaatii!
….
Waan keessa dabarte hin dagatiin isa har’a gahuukeef si cinsedha,rakkinas hamaatti hin ilaaliin isatu abbaa milkaa’inaa si taasisaatii!..dhagaa buqqisan malee warqee hin argataniim!
….
Gaariis yaraas:hiyyoomus duroomus,bareedaas ta’u fokkisaa-maatiikeef kabaja kenni isaanumatu dhama’ee nama har’aa si godheetii!…gaariin ormaa kanuma ormaati malee kankee hin ta’uu maatiikeef galata hin dhoowwatiin!
….
Of jajuu hin baay’isiin, sitti fakkaate malee namni sirratti beekaatii gochakeef jechakee mara tilmaamaan…
….
Waan hundaafuu nama gaarii,sammuu yaadu,hubatuu fi xiinxalu qabaadhu—sammuu dabaaf gidiraa yaaduuf wanti eeggatu gidiraa isa caaluu fi daba inni yaadu san dachaan ol ta’ee kaffalamaatii, Eenyumaafuu gaarii yaadi,gaariis ta’ii mul’adhu!!!

Galatoomaa!!!
Bilisummaa Kumaatiin!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa