YAA MALAAN NYAATAA-fiixaabas Habroo

yaa malaan nyaataa!
~ati yaa malaan
nyaataa.
~maaltu danda’ee
si waliin jiraata?
~suuraan kee
nama fakkaata.
~hojii kee himuun
ni ulfaata.

~ilkee addeessitee.
~fira nama hundaa of
fakkeessitee.
~ciinintee sammuu
madeessite.
~harka qabdee hallayyaa
na geessite.

~gogaa argattu ni
duguugda.
~dhiigaa dhangalaastee
ni dhuugda.
~lafee argattus fudhatteeti
fiigda.
~qaama sobarraa ijaarameen
dhugaa diigda.

~daandii sobaa
bal’istee.
~dhugaa sooftee
qal’iste.
~haqa iddoo isaatii
buqqistee.
~natti maxxantee keessa fi
gubbaa koo qulliste.

~maalittin si
fakkeessa.
~kuusaa summii qabda
garaa keessaa.
~kan sirraa mul’atu dukkana
kan ati himattu addeessa.
~tola kee natti dhaadhessitus duuba
kee kan jiru balleessaa.
~hadhaan na dirtee hidda
dhiigaa keessa.
~qilleenssatti makamtee
addunyaa wal geessa.

~yaa bofa afaata jalaa.
~teessoo cubbuufi balaa.
~ifatti baatee kijiba daldalaa.
~anattis dhufte gama galgalaa.
~hojiin kee sheeyxana caala.

~yaa fira nama
hundaa.
~aannan diddee
dhiiga dhuuyda.
~adda hin baastu xiqqaa
fi guddaa.
~dhugaa fi soba firummaaf
walitti fidda.
~ilkaan addeessitee garaacha
nama gubda.

~jalqaba kee bu’uurri
dabe.
~beekumsi kee kan
namatin wal dhabe.
~maqaa keetin meeqaatamtu
agabee.
~nyaattee hin quuftuu
kan na ajaa’ibe?

~yaa ibidda daaraa
keessaa.
~qaama guutun
qarattee qeensa.
~jibba taatee seente
jaalala keessa.
~dukkana taatee
mana golgoleessaa.
~cittoo taatee qaama
koo madessaa.
~walirraa fageessite
qabeenyaf hiyyeessa.
~wal argaan keenya
gaaddisa dhugaa keessa.

~mana sobaa
ijaartee.
~fayyaa balleessuf
dhukkuba gargaarte.
~eessatti biqiltee
eessatti daraarte.
~fakkeesson lubbuu
of baraarte.

~mallattoon kee
kuma.
~kam dhiisen
kam hima.
~mana boohichattis
kan hamatan suma.
~ulee taatee dadhabaa
tumaa.
~basaasa taatee
kijiba himaa.
~kan na miite hunda ni
kafalta gumaa.
~guyyaan ati na
dhiistu yoomuma?

~si baruun koo na
gammachiisa.
~yaa qoree horofa
keessaa.
~onneen koo si jibbite
jechuu ni dhageessa.
~haada fudhattee maaf
karaa keessa teessa.
~akka re’ee roobaa anatu
ofirraa si fageessa.
~hojii kee fuudhen hiriyaa
kiyyaafis geessa.
~achi booda bu’aa kee ni
dhageessa.

Fiixaabaas Habroo

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa