QIINQANII DHALOOTAA -Abdii Guuttataa Dilgaasaan

Qiinqanii dhalootaa

Biqiluukee, quuqttee
Ol bahuukee
Guddachuu guddattee
Jajjabaa ta’uukee

Miillaa hamma mataaatti
Hubatee silaalee
Utubaaf abdatamuu
Erga si madaalee

Qottoosaa qaratee
Isa sitti aggamu
Boriikee haqaaqee
Kan si kutuuf deemu

Guyyaa cagginamtuu
Dafiinoo haa ta’uu roobii
Diilallooftuu guyyaa
Qorritu akka cabbii

Kan si kutee
Qiinqaniif si laatu
Si laachuuf
Kan sitti foolatu

Qiinqaniin dhalootaa
Gonoftichi sanyii
Keessaan suuta seena
Essa jira nageenyi

Keessaan qirqidee
Soofee sossoofessee
Suutaa ikaaniin qorqee
Keessaan horssos-seessee

Utubaa kuffisuuf
Malaan Suuta seena
Kolfee wal kolfisiisee
Utubaa keessaa fiina

Si hin nyaatu
Si hin kaasu
Yoo nyaate
Si haa buusu

Qinqaniin fala qabdi
Akka itti godaantuu
Akka itti haxa’amtee
Unu keessaa baatu

Kaan qoricha soqna
Summii ishee kaasu
Sanyii ishee nyaate
Isa nurra baasu

Kaanimmoo goorsa jaarsan
Cagginoo abaarree
Qiinqanee awwalla
Kafana itti marree

Abdii Guuttataa Dilgaasaan

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa