QEERENSOO-Sabaan-boon Firrisaa

QEERENSOO

13256537_1723132014606709_6610276776743605778_n

Qaratee utaalee eboo qajeelfatee
Tumatee ajjeesuuf yeroon karoorfatee
Bulloo isaa yaabbatee itti aggaammatee
Tumate ajjeesse dheebu isaa bahate
Qeerensoo ni beektu seenaatu faarfate

Sirna gabroonfataa bara warra nyaatuu
Oromoon sii beeka oggaa daaraa gootu
Kan duubaan itti dhufnaan dubaanu qolatu
Kan fulduraan dhufnaan tumataan ariyatu
Yoo nuti dhoksine seenaan sin dagatu
Ija nuuf facaafte wanta si fakkaattu
Qeerensoo ilma nageessoo

dhaloonni kee meerre kaate ha asaastuu

Aadaa duudhaa seenaa ofii beektaa
Biyyaas lafas qaba jette falmattaa
Dacheen hunduu cunqoo dhadhaa fakkaata
Yeroo sana ture namuu walin diina isaa qolataa
Kanaafan sanyii kee barbaade

xiqqoo illee saaqqatee dubbataa

Hamummii alagaa eboodhan duchiitaa
Qarriiffaa qarame alammatte dhooftaa
Saba kee akka hin nyaannef shoora guddaa baataa
Lubbuu weregdee lammii kee hambiftaa
Eboon siif rasaasa isaan galaafattaa
Qeerensoo ilma nageessoo seenaan si faarfataa

Seenaa namaa dhoksuun kan ofii dhoksuudha
Gaarii namaa dhoksuun boriif fokkatuudha
Badaa namaas dhoksuun lammi ofii jaamsuudha
Waan jiru dubbachuun dhugaa ofii ibsuudha
Waan hin jirre ofuun innu gadhummaadha

Loofte sutaan darbitee oggaa diina sodaachiftu
Du’a seenaa qabdu du’uuf oggaa aarsaa kafaltu
Warra harmaaf harka ayyoo ciree oggaa tumuuf kaatu
Eboo Kee qaratte yemmuu itti darbitu
Gootummaadhaan bar kan oonnee dhahattu
Seenaan seenaa caaltuu oggaa sitti mul’attu
Seenaa uumeen darbaa jettee yoo foolatu
Qubeen sirraa dhaalee maaf diina ofi ariyatu
Akka waliin kaen sochii isaa hin cimsatu
Gurra maaf as qabaa kan asii asaassii baayyatu
Taayitaaf bokkisuu angoof wixxifatuu
Mee gurra keessan banaa godhaa

hunduu keessaa haa dabarfatuu
Akka jara qeerensoo leenjisoo

kana eboon diina haa mancaaftuu
Namuu jajjabeessaa seenaan hin dagatu
Seenaas hin dhoksinaa seenaan sis hin yaadatu.

Afurrii mililik yoo sii dhuftu baddi
Gadidduu kee argu bakka lixxu dhabdi
Fincaan ishee fincooti akka waan burqe maddi
Qeerensoo yoo jedhan bitaamirgaa si barbaaddii
Kai mee dhalli isaa akka soonsaa hiddii

Goota biraatin hamma walitti deebinutti
Nagaatti

Sabaan-boon Firrisaa

13092194_1024965627584201_9065055828836203604_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa