NATTI TOLA TURE- Oroliyana Daniel

,,,,,,,,,,,,NATTI TOLA TURE ,,,,,,,,,,

Ba’aa atii baattu an osoon siif baadhe
Dhukkuba kee fudhee osoon dhukkubsadhe
Eelaa si irraa mulqee siif jecha osoon eele.
Dulluma kee haqee osoon butunture
Dhugaa dha harmee koo natti tola ture.
Tarsimoo siif ba’u ofitti qajeelchee
Hoggansa diriruu ofiitti galagalchee
Eboo siif qaramu qaree ofiif bareechee
Diina mana kee irra dhidhimatti galche
Dhugaa dha harme koo natti tola ture.
Muujjan balbalake tokkumman jijjigee
Dallaan mana keeti odaadhan marfamee
Diimaaf magarisaan karri ke faayyame
Qaawwi Odaa keeti lafeen cuqqaalamee
Iddoon irrecha ke dhiigaan dangeffame
Dhugaa dha harmee ko natti tola ture.
Rifeensi mataa kee deebi’ee siif margee
Kiyya narraa dhumee moladhee of argee
Mataa sirraa cite mormatti deebisee
Handhuraa werarame diina harka siif baase
Dhuga dha harme ko natti tola ture,
Natti tolaa ture osoon siif tokkomee
Lubbu koo siif kennee dhugaatti dhiiroome
Sii bareechuf jedhee butute dullomee
Harme yaa haadha ko natti tola ture.
Sirna bulchinsa kee isicha ganamaa
Osoon siif dirirse seera walqixummaa
Barsisee ijollee kee karaa bilisummaa
Natti tola ture harmee koo dhuguma.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Garuu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Oduu qofaan ta’e kaayyon koo mugera
Lafaa gahuu dhabus kufuf bitintiraa
Dalagaan koo jaamee arraabi dheerata
Boriin kiyya samee kalessaa komata
SHaanfoo qaruu dhiseen bixxille bixxila
Ormaan mari’adheen anti koo fincila
Lagaaf amantidhaan obbolessa hiree
Baha biftuu dhiseen kaabatti galagale.
,,,,,,,,,,,,,,Garuu harmee koo ………
Ana hin taajjabin oduu qofa jette
Jaalala jaldeessa tasa sitti fakkatte
Narra hin galagalin garan ke jabate,
Ilaa dhugaa jiru sitti hima dhagahi
Yeeyyitu nuu seenee kanaaf kan wal hirru
Nu nyaachu dadhabee yeroo walin jirru
Warabessi dhufe ilaalcha jijjiruu.
Anatti siyaasa isatti lagummaa
Ishetti amanti jedhe itti gunguma
Dhara dhugaa godhe dhufee nut mammake
Ijoolle hadhaa tokkoo yaada nu haqaqee
Akka siif hin taanetti walitti nu naqe.
Kanafu harmee koo siif akka taanutti
waaqa uuma kadhadhu walitti nuu aararsi
warra addan facaane waalitti deebisi.
Eyyen yeroo sana kaayyon galma gahaa
Garbichumman hafee birmadumman taha.
Arrabi gababbate sammun ximbiriraa
Dhalonni tokkomee wal faana hiririra
Kanafuu harmee koo siif akka taanutti
Walitti nu ararsi waaqa kadhadhutii.

Oroliyana Daniel

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa