KAN RAAREEN GUBATTTU GAARRI KOLFA–Fiixaabaas Habirootiin

“Kan raareen gubattu
Gaarri kofla!”
Gaara fi raaree!
Raaree:
~yaa gaara yoom of
barta?
~rakkoo sitti dhuftu
yoomuma agarta?
~dhagaa fi lolaadhan
maa na dararta?
~gubachaan jira
maa natti kofalta?

Gaara:
~maal jetta yaa
raaree.
~kan ganna gubatu
waaqatu abaare.
~lubbuuma koo yoo
na baraare.
~wa’ee keetii na
galchaaree?
Raaree:
~dhagaa ati natti gad
ergite siif ba’adhe.
~galaana sirraa yaa’us
dandamadhee.
~siif jedheeti kan
gubadhe.
~gumaacha kolfan
si biraa argadhe.

Gaara:
~dirra kee kan gubatuutu
na kofalchiise.
~daaraa huccuu adii
godhee si uffiise.
~odaa fi birbirsas
sirra kuffisee.
~dhagaan gubachuutu
na ajaa’ibsiise.

Raaree:
~kan daaloo nyaate
burreefis ni taa’a maa
hin hubanne.
~ati nagayaan teessa
yoo nuti dhumanne.
~si jala jiraachuu keenyaf
gubanne.
~dubbii kana maaf hin
hubanne?
~osoo hubattee nan beeka
akka hirriibni si hin fudhanne
Gaara:
~yaa raaree ati badii teetif
si gubatte.
~muka fi citaa bay’ee
uffattee.
~bineensas kee
godhattee.
~nuttiin dhaadatte.
~gaara tahuu keenya
irraanfattee.
~rakkoo tana mudatte.

Raaree:
~mee badiin keenya
maali?
~bay’ee si guute
wallaalli.
~atis bakka jirtu
of ilaali.
~erga nuti daaraa taane
waan dhufu madaali.
Gaara:
~mee maaltu dhufa?
~abbaan fedhe gubatus
gaarri ni hafa.
~dubbii akkanaa tana
sumaa oofa.
Raaree:
~dur wajji jiraachaa
turre.
~waliin nu yaaman
ja’anii gaara fi raaree.
~amma dura takka sitti
hin aarre.
~har’a garuu si haa diigu
jedheen si abaare.
~ajaa’iba kan hurree
sitti mare.
Gaara:
~an citaa qofan
baadhadhe.
~ofiifuu ulfa hin dhalanne
garaatti qabadhee.
~tan teetirra hamtuutin
mudadhe.
~maalin siif godha yoon
sitti dirmadhe?
Raaree:
~lubbuu meeqatu
gubate.
~kan jireenya isaa
na keessa godhate.
~naaf dirmachuun
sitti ulfaate.
~natti kofluun siif
laaffate.
~sitti dhufuun isaa hin
hafu yoo na galaafate.
Gaara:
~an ibiddi na hin
gubu.
~maalin dalage
cubbuu.
~seenan koo xurii
hin qabu.
Raaree:
~biyyi waliin nu
yaama.
~tarii ibiddi kun
ni dhaama.
~takkaa lubbuu godhatee
si biraaf deema.
~gaafas quba of nyaatta
nadaamaa.
~mala akka malattu siifin
dhaama.
Gaara:
~dhaamsa na hin
barbaachisu.
~tokko hin jiru wanti na
yaachisu.
~nan danda’a akkan
fedhetti of jiraachisu
Raaree:
~an gubadhee atis gubachun
sirraa oola?
~anis gaafas taa’een si
laala.
~maaf nuun jedhan warri
ollaa.
~kan raareen gubattu gaarri
kofla.

-Fiixaabaas Habirootiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa