HAADHA NA DEESSEEF GARUU NAN GADDA!-Muktaar Abdalla Yaasin

HAADHA NA DEESSEEF GARUU NAN GADDA!

Singiggoo jiruu Hadhaa jireenyaa
Dhandhamuun kan koo
Bu’aa dhibeeti maddisaa rakkoo
Rakkina harmee koo ilaaluun du’a
Akka hiree koo, dafqa xuruursee
Fiigee dhama’een, argadha bu’aa
Maatiiwwan kan koos nan boqachiisa
Fooyya’uu warraa na gammachiisa
Bar jedheen ture gaafan manaa bahe
Garuu sun hafee ta’eera faallaa
Miidhamni kootis dhabeera fala
‘Ana hin eegiina kan koo darbeera
Kaayyoon koo martuu karaatti hafeera
Diina na nyaate ‘oooo jedhee yuusee
Qilee gad-fagoo darbee na buuse
Mudhii koo hidhee deemuuf hin teenye
Karaattin hafe galma koon geenye
Rakkoo baqachuuf adeemee randa
Darbuu lubbuu koo dhagahuusheetiif
Haadhaa na deesseef garuu nan gadda

Yaadannoon isaa obboleettii keenya tibbana biyya kuwetittii lubbuun ishee darbeef!

Muktaar Abdalla Yaasin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa