JALDEESSAAFI QAMALEE-Fiixabas Habiroo’tiin

JALDEESSAAFI QAMALEE

I'll tweet you when I get there...
qamalee:
~yaa jaldeessa.
~maaltu taa’aa isin
madeessa?
~fayyaan hin dhalatuu
sanyii teessan keessaa?
~bay’ee na ajaa’ibsiisa!
jaldeessa:
~kun madaa miti
dhallaadha.
~ilaaltee hin agartuu
ati ballaadha?
~amma na arrabsite
jechuudha?
~moo taphachuu keeti
qoosaadha?

Darwin_monkey_cartoon
qamalee:
~dhiifama yoon
balleesse.
~beekun fedhe waan
isin dhalleesse.
~naf himi mee yoo
beekuu dandeesse.
jaldeessa.
~akkas hin jettuu
duuba.
~anis waan kana
gurraan qaba.
~jaldeessatu yeroo tokko
walirratti hojjate daba.
~diina wajji tahee fira
isaa gad qaba.
qamalee:
~yoom ree eessatti
laata?
~yeroon isaa yoo hangam
fagaata?
~kan lammiin wal dide
eenyutu wajji jiraata?

girl-monkey-cartoon-cartoon-monkey-vector-illustration
jaldeessa:
~yeroo tokko jaarraa dabre
keessa.
~goobanaa tokkoo ture
kan maqaan jaldeessaa.
~diina wajji ta’ee kan fedhe
fayyaa ajjeessa.
~garii harkaa fi miila muree
jaratti geessa.
~seenan isaa garaa nama
hammeessa.
qamalee:
~keessanumaa akkas isin
godhe?
~an jaldeessaa miti ofiin
jedhee.
~isinirratti hojjatee waan
fedhe?
jaldeessa:
~mee dhiisi yaa
qamalee.
~yeyyii nu nyaachise
haqa malee.
~ibiddas nutti qabsiisee
nus qaqqale.
~nu dhabamsiisu ture
hin taane waaqa malee.
qamalee:
~foon foon ofii
nyaatu.
~kan haadha fi abbaatti
garaa jabaatu.
~hin dhalatin yoo dhalates
lubbuun isaa haa baatu.
~maalo inni nama bay’ee
garaa jabaatu.
jaldeessa:
~naasuu fi rifaatuu takka nuuf
dhabee.
~mana san keessatti ibidda
itti qabe.
~hanga tokko rabbi lubbuu
dhaqqabe.
~madaa sani kan har’a nu
qaqqabe.
qamalee:
~baga rabbi dhala keessan
hambise.
~hammeenya isaanii isin
agarsiise.
~madaa gaafasii yaadannoo
isin godhachiise.
jaldeessa:
~nuti madaa san
dhaalle.
~akka nuti of yaadannu
wal ilaallee.
~tokko tokkoo kenyarra
jirti kan wal hin caalle.
~as booda ni goona akka
ilmaan nurraa hin dhaalle.

Fiixabas Habiroo’tiin

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa