FANGASII MIILLAA (TINEA PEDIS or ATHLETS’S FOOT) -Dr. Dhinsaa Yoonaas -FAYYAAN QABEENYA!!

FANGASII MIILLAA (TINEA PEDIS or ATHLETS’S FOOT)

tineaPedisAthletesFoot_6401_lg
Fangasiin miillaa (mimi’oon) kan inni ittiin namatti dhufu fangasii garee ‘Trichophyton’ jedhamuun yeroo ta’u, irra caalaatti quba miilla gidduu kan hubu yoo ta’u, barruunii fi gogaan miillaa illee miidhamuu danda’a.

Haalotni dhibee kanaaf nama saaxilanis:

Fig_6_-_tinea_pedis_660_512_70_http www.pcds.org.ukeeassetsimgwatermark.gif_0_0_80_r_b_-5_-5_
1. Kophee, huccuu miillaa ykn ‘kaalsii’ fi fooxaa fangasii kanaan hubame waliin fayyadamuu.
2. Miilla jiidhaan yeroo dheeraaf turuu.
3. Miilla dafqu .
4. Luqqa’a ykn miidhama miilla irraa qabaachuu dha.

Mallattoon isaas:
1. Hooqsisaa quba miillaa gidduu, gubaa fi madaa’uu.
2. Luluqqa’uu barruu fi gogaa miillaa.
3. Foolii miillaa badaa ta’e .

tineaPedisAthletesFoot_6401_lg
Akkamittiin ittisu?
1. Qulqullina miillaa eeguu fi jiidhina miillaa ittisuu.
2. Kophee banaa ta’e ykn ‘siliipperii’ kaawwachuu.
3. Yeroo mana oolan ‘kaalsii’ kophee malee kaawwachuu
4. Kaalsii kophee waliin kaawwachuu fi kaalsii ofii immoo guyyaatti si’a lama jijjiirrachuu.
5. Kophee yeroo ofittii baasanis, lafa inni qilleensa akka gaariitti argachuu danda’u kaa’uu.
6. Daakuu ykn ‘paawudarii’ dhibee kanaaf fayyadu bitannee miillatti dibuun; akkasumas yaala isaatiifis qoricha ‘Topical Atifungal Medications’ jedhaman, kan dibataman, fayyadamuun dhibee kana ofirraa ittisuun nii danda’ama.

Tinea-Pedis
Hubachiisa:
Yeroo miilla ofii qabatanii xumuranis, dhibeen kun akka inni nafa iddoo biraatti hin daddabarreef, harka ofii bishaan hoo’aa fi ‘saamunaa’ dhaan dhiqachuun baay’ee barbaachisaadha!!
Fayyaan Qabeenya!

13233009_1193610734005314_1276734095578242063_n
Dr. Dhinsaa Yoonaas- Fayyaan Qabeenya!!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa