CIRRACHA KALEE (RENAL STONES) -Dr. Dhinsaa Yoonaas-FAYYAAN QABEENYA!!

CIRRACHA KALEE (RENAL STONES)

Akkamittiin uumama?

RENAL STONE1
Cirrachi kalee kan inni uumamuu danda’u:’

1. Hanqina bishaan qaama keessaatiin;
a. Namoota bishaan ga’aatti hin dhugne yookiis hin arganne keessatti carraan uumamuu isaatii nii dabala.
i. Namoota bakka gammoojjii (hoo’ina qabu) jiraatan,
ii. Namoota jiruun /hojiin/ isaanii bakka ho’a qabu keessa ta’e.
2. Kan umuriin isaanii waggaa 20-40 ta’e.
3. Furdina qaamaa garmalee qabaachuu.
4. Dhibee kalee irratti uumamu kan “infection” jedhamu, baakteeriyaadhaan dhufu.

th

Mallattoon isaa maali?
Dhibeen kun mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda’a; garuu yeroo kalee keessa sosocho’uu eegaluu fi gara ujummoo “Yuureeter” jedhamu, kan kalee fi afuuffee fincaanii wal-quunnamsiisutti darbu, mallattoon armaan gadii nii mul’ata.
1. Dhukkubbii cinaacha gar-tokkee/gar-lamee.
2. Dhiiga fincaanii wajjin mul’atu.
3. Dhukkuubbii gara garaa gadi aanuu fi gara mudaammuddii fi sarbaa gara oliiti dhukkubu .
4. Dhukkubbii cimaa dhufee badu (colicky pain).
5. Haqqee, fincaan dafee dafee dhufuu fi kkf

renal_kidney_stones_gross
Akkamiin ittisu?
1. Bishaan guyyaatti bay’inaan dhuguun filatamaadha. (kunis ga’eessi tokko guyyaatti fincaan hamma liitirii 2.5-3 tti fincaa’uu danda’uu qaba!). Bishaan dhuguun dabalataan cirrachi xixiqqoo ta’an akka fincaan waliin ba’an godha.
2. Dhugaatii lallaafaa (soft drinks) baay’inaan fudhachuu dhiisuu
3. Nyaata pirootiinii baay’inaan qabuu (fkn. foon diimaa) fi ashaboo nyaataa hir’isuu.
4. Cuunfaa loomii dhuguun dhibee kana ittisuun nii danada’ama.

13254216_1193610730671981_2774023457182453379_n

Fayyaan Qabeenya!!
Dr. Dhinsaa Yoonaas

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa