C I D I I- Barataa Dachaasaa Deebisaatiin

C I D I I
1805
Moora harmeekoo
Kan Jannata miilu
Mooraa magariisa
Kan hunduu kajeeluu

Mooraa Safuuf Faayaa
Mooraa nagaa fayyaa

Kan ifa nuuf laatu
Qabdee humnasaa kuustee
Sobaan of ho’istee

Bofa alaa waamtee
Mooraa nu galchite

Nurrat hanqaaqsifte
Diina Nut horsiifte

Diina safuu nyaatu
Isa summii baatu

Kan xinnaa alanfatu
Kan du’aaf nu laatu

Kan guddaas Waraanu
Kan sanyii funaanu

Gugurrachi bofaa
Karaa kee nut dhufa

Malaan nyaata sanyii
Diina gar-jabeeyyii

Mooraa nu dhaalchifte
Deemuu nu sakaalte

Kenya keessa deemuu
Fe’annee garmaamuu

Keessa sosochoonee
Asi achi deemnee

Keenyaan fayyadamuuf
Soochii keenya aggaamuuf

Kuduraa cirannee
Gammannee akka hin nyaanne

Yaaddoon yaaddoo bofaa
Cidii karaakee nut dhufa

Silaa kan cabaa dhidhiibu
Beelaaf nu qaqqabu

Xaafiin sii keessaa ba’eera
Sirraa godaaneera

Ati waas nuu hin buutu
Homaa waa nu hin faltu

Yoos maatiin sitti yaana
Ollas sitti waamna

Hartuu harkat qabannee
Haatuus barbaaddannee

Walitti si qabna walitti si harra
Walitti si hammarra

Akkuma ukkamsattee
Bofa waliin teessu
Hartuun walitti haana
Eessumayyuu hin geessuu

Bossos barbadannee
Ichimsituu qabannee

Wal furree ichimna
Abidda irra uumna

Abidda sit keenyee
Gubnee isin kaafna
Bofumakee waliin
Mooraa keenya isin baafna

Fokkisiistuu mooraa
Yaa CIDII si kaafna
Yeroo dhiyootti
Of keessaa si baafna
==
Barataa
Dachaasaa Deebisaatiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa