GOOTICHA OFIRRATTI ALBA’E -Hamzaa Jemal-Waaqni/Rabbi namaa Haa’olchu tkktkt

Gooticha Of-irratti Alba’e!

Underdog_WallpaperBara mootummaa isaatti “Jaanooy” (mootii haayilasillaaseen) gootummaa fi kutannoo qondaaloonni isaa qaban mirkaneeffachuuf jedhee mala dhahachuu jalqabe. Booda garuu mala tokko arkatee mala kanaan mirkaneeffachuuf murteesse. Innis “torbee itti aanu kana keessa wal-tajjii jabduu waan qabnuuf jecha fitooraaroota, abagaazootaa, dajjaazmaachootaa, fi qanyaazmaachoonni hundi finfinnetti akka argamtan” jedhee ajaja dabarse. Qondaaltoonnis Guyyaa jedhametti dhihaatanii galma guddaa keessatti wal-gahanii farshoo fi daadhii unachaa zarraafiin galma oowwisuu jalqaban. Yeroo kana Jaanooy kallattii arfan naanneessaa galmichaatiin madaafni akka dhukaafamu ajajan. Osuma zarraafiin galama roraasaa jiranii sagaleen madaafaa kan tasa naanneessaa galma kanaatii dhaga’ame dachii sossoosnaan lubbuu isaanii baraaruuf jecha namni hundi karaa argamen yeroo baqatanii bahan Namichi tokko garuu kophaa isaa galma walakkatti hafe jaanooyiis “xiqqaatullee goota tokko kan biyya isaa hin ganne argadheen jira” jedhee gammade namichaan akkas jedhe. “yaa goota onneen barbadaa! mee aangoo akkamii siif kennina? biyya hoo biyya kam siif kannina?” jedcartoon-superhero-scaredhee gaafate. Namichiniis akkana jedhe “yaa gooftaa koo aangooniis, biyyiniis haa natti hafuutii yoo dandeessan kofoo (surree) tokko qofa naafichisiisaa” jedheen. Jaanooyiis dubbiin galeefi kolfuu jalqabe maaliif ?? jennaan “gootichi ofirratti alba’eekaa”

—–

Hamzaa Jemal

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa