GARGAARSA DURAA ( FIRST AID) – Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa’tiin

GARGAARSA DURAA ( FIRST AID)

huge.58.294852
1. YOO DHIIGAN.
a) Gadi ciibsaa.
b) Bakka dhiigaa jiru sana kafana qulqulluudhaan yoo dhanbdanis waanuma argattaniin jabeessaa maraa. Yoo inni itti fufee dhiige kafana biraa irratti dabalaa malee kan jalqaba itti martan sana irraa hin kaasiinaa. Yoo itti martan garuu garmalee hin jabeessinaa yoo akkas akkas gootan marsaa dhiiga irraa dhorkee qaama sana waan ajjeesuuf.
c) Bakka dhiigaa jiru sana olkaasaa onnee olitti ( above the heart level ) qabaa.
d) Waanti waraanee keessa taa’ee jiru kan akka mukaa sibiilaa fi kkf yoo jiraatan haga mana yaalaa geessanitti keessaa baasuuf hin yaaliinaa.
e) Gargaarsa yaadaa kennaafii tasgabbeessaa.
2. YOO ILKAAN BUQQA’E.
a) Ilkaan buqqa’e karaa keessaa ( karaa inni qaamarraa itti buqqa’e ) hin qabatiinaa.
b) karaa alaa erga qabattanii booda bakka inni irraa buqqa’etti deebisuuf yaalaa.
c) Yoo bakka buqqa’etti deebi’e kafana qulqulluu ciniinsisaa akka bakkatti turu taasisaa mana yaalaa geessaa.
d) Yoo bakka buqqa’etti deebi’uu dideef ammoo aannan keessa kaa’aa nama miidhame waliin mana yaalaan ga’aa.
e) Yoo kan buqqa’e ilkaan jalqabaa ykn ilkaan aannanii (milk teeth) ta’e yaaluun hin barbaachisu.

injury_compensation
3. YOO CABAN.
a ) Nama cabe sana hin sosochoosiinaa.
b) Bakka cabe sana akka hin sochoonetti waan qajeelaa (straight) itti hidhaa. Yoo miillatu cabe ta’e miilla isa fayyaa waliin walitti hidhuun ni danda’ama. Hidhaa isaa garuu garmalee hin jabeessiinaa yaa’uu dhiigaa ittisuu waan danda’uuf.
c) Haga mana yaalaa geessanitti waa hin nyaachisiinaa, tarii yoo baqaqsanii hodhuun geggeeffamaaf ta’eef waan gargaaruuf.


GALATOOMAA

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa