ADAAMIIN—-Sabboontuu Salaalee- Biyya Taaddee Birruu

Adaamiin …

Leopard-Facts

Mukni bayyannatee gamaa as baqatee
Lafarratti kufee biqilee guddatee
Dagaagee daraaree ijaasaa yaafatee
Ol bahee mullatee haalluu sobaa baasee
Sobaan cululuqee miliqee barfatee!
Mooraa nu dhuunftee adaamii babatteen

Yemmuu ol guddatu jirma jabeeffatee
Adaamidha se’ee namni itti hiixate
Sagal waraannamee qoree qara hin qabneen
Hunduu ni deebi’a harka afarfatee
Ija adaamirraa firii takka dhabee

Kan bishaan hin jirre Kan dhakaan haguuge
Ijibbaata gahee biyyasaa baqatee
Afuura baafatee boqannaa argatee
Oddoo keenya galee nutti dhibaafatee
Deebiin qooma qabee hafe diriirfatee
Har’a nu waraana waraana qaratee
Eessan wal qaqqabna yaa michuu qacalee
Adaamin nu diraa gidduu keenya galee

Gandatti nu qoodee sanyiitti nu moree
Mormarra nu taa’ee cinii nutti horee
Maxxantuu hammataa Kan lapheen golgolee
Addaan nu faggeesse handhuura nu qabee
Alaalaa wal yadnee qalbiin nu roora’ee
Tarii wal agarra ofirraa muluqnee diinicha awwaalee
Dur dur Aabboon kiyya ilmi Kaarrayyichaa
Sagaleen na waama fuullee na millachaa
Fiigeen bira gaha meedarra didichaa
Har’a eessan fiigu cufanii daandicha
Adaamii dhaabanii karaa hundumarra
Gaaf tokko nan dhufa hin hafuu sodaadhan

Egaa maal sii fidu yoon dhufu sibira
Ani kanan jiru finfinnee handhuuraa
Buna hin eeggatin dammiis mi’aayeraa
Ancoteen hin jiru deegaan duguugeeraa
Kan salphaan argamu adaamii duwaadhaa
Kana ni bartaaree? ilma harmee tiyyaa
Habbuuqqachaa turtee cuunfaa burtukaanaa

Ittiin si bohaarsuuf isa ati barteen
Guyyaa tokkoo kaanee barbaachaan adoodnee
Geenye laga harree boqachuuf dirqamne
Olis gadis laallee odaa takkaa dhabnee
Osoo mimillaannuu gaaddisa araadnee
Adaamii argine guyyaa guutuu joorree
Allis adaamiidha mannis isaan guutee
Waan bitamus dhibee dhamaatidhaan hafne
Gaaf tokkon siin kiisa bara barri tare

Yaa jajjabee kan koo sin afeeran turee
Aannaniin guddattee adaamii dhugdaaree
Sabboonticha Baalee burraaqaa Negellee
Booqni garbuu hin jiru magaalaa Finfinnee
Osoo hin jaalatiin dirqamnee barannee
Adaamii summaawwaa afaanin dhandhamne
Tarii waliin dhugna yemmuu of arganne
Hadhaawaa gad-naqnee afaan lulluuqqannee
Taliila qabbannaa isa hin quuffamne

Iyyatan galfadha ammarraa eegalee
Dhiigan katabsiisee Amboo maxxansee
Haayyuu hirmaachisee goota mariisisee
Jalduutti lallabee gaachana baasisee
Adaamii buqqisnee odaa bakka buusnee
Akka wal agarruu galma keenya guunnee!!!

the amazon rainforest plants (16)
Sabboontuu Salaalee- Biyya Taaddee Birruu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa