MASAANU MOO MASOO-(Abdataa Seenaatiin)

MASAANU MOO MASOO

confusionFF
Dubbiin na dhibdee natti taate ciigoo,
Qaama na nyaatte akka tafkiif geergoo,
Faana hin tolu dhaloonni isaa hoongoo,
Tan waliin qabnu fakkaattu geengoo,
San cicciruuf foolataa ilmi sanyoo,
Akka masaanu natti yaada waanyoo,
Naan hidhuuf fooyata haada funyoo,

Moggaasan qaba yoon laalu maqaa,
Hojiin faallaadha ganaanaafi marqaa
Hayyuun sabaa gameessa beekaa,
Kan ejjannoo qabu siransiisa akeeka,
Hojiitu faarsa sabaaf warraaqaa,
Dantaa dhunfaatif hin suufu raqa,
Galma seena gahuuf ciminaan carraaqa,
Kaan isaan faalla arrabaa fi qeeqa,
Hinaaffaan waxalame dharaan nu jeeqaa,
Hunduma olola garayyu hulluqa,
Dhugaa ukkamsee yakkisa haqa,
Dubbiin isaa marti sobaan walit laaqa,

Dhaloota hin beeku eessa himata?
Akka gaararraa kan arge fakkaata
Beekaaf beekkaman godhatu fakkenya,
Kan wabii hin qabne jaalata jireenya,
Obboleessa gurguree nyaata beenyaa,
Safuun beeku maqaa duwwaan keenya,
Hegereef hin yaaduu guyyaansaa dhiyeenya,
Kabajaa maqaa yoon laalu fageenya,
Dhaloota wallaalun kun isaaf hammeenya,
Kaayyoo dhabuu isaa tilmaamu dandeenya,
Ajaa’iba mana gaddaatti qabdoo tatteenya..

Kaleessa hin yaadattu maal goota har’a
Boruuf hin yaaddu gooftan kee garaa,
Isa guuttannaan taan taatus daaraa
Keessa gangalatta qulliftee deeraa
Hojiin tee olola dhandhaarraa shiraa
Yakkamaa baayyisuf arrabni ke dheera
Tee tana beeymagan ansiif hintahu fira
Abbaa tokkoon waamamunu dogongora
Dhiifama naa godhi yaa abbaa kaameraa,
Yaa kan seenaaf kaasu maqaa fi suuraa
Waliin nu yaamin gargar baafadhu dura
Seenaan namaaf hin dhiiftu cubbuu baraa
Anaa waliin hin qabdu kankee abbaan jara.

Foonko nyaatteti itti baafta foon saggoo
Qabeenya nu saamteeti bitattaan aangoo ,
Gocha keetirra nuti yaada harkaan fagoo
Haala kee ilaallan natti taate singiggoo,
Narraa jijjiradhu ansiif hintahu moggoo,
Gatantaraa deemta maal essa qabatta
Daandiin qajeelaan hallayya si fakkaataa
Dhugaa hin amanfattu soba jaalattaa
Hayyuu abaarte doofa dhaadheessitaa
Afaan kee wallaalle fayya moo maraata?
Arraataaf gochaan faalla deemtaa
Qulqulluu booressita dhihoo fageessitaa
Xurawaa tortoreen xaliila fakkeesitaa,
Hameessa guufteeti okolee baadhattaa
Masheena elmuuf sossobaan gunattaa

Maashi tee dhiiftee qarxaa ormaa dongortaa
Yoo obbolummaa anaas numa himattaa
Waa’en kee marti natti taate bitaa
Ati namaa miti madaama yookaa rohoboota
Maqaa dhumarratti masoo kiyya fakkaatta
Ummataan sobuuf fakkeessite moggaafattaa
Sitti barre gamna qabnaa hundee abshaalota
Kan namaaf hin fe’amne akka harroota
Yaa jajallaa mukaa taa gonjoolloo gasoo
Utubaas ulees muruuf mijjeessita wal’anso
Jedhaniiti filatan jajallaa danqu qabsoo
Qorroffee nyaacha oftuula akka basoo
Bulchiinsa gaari jecha habbuqqata farsoo
Kan lammiin koo beelaaf dhabe qorsoo
Maqaa misoomatin nu waakkatta teesso
Kabaja ayyaanaatif yaammattan hawwisoo
Mana hamuutaatif duruu kuullatti booso
Anaafi ati faalla naan hin jedhin obboleesso
Naan if hin yaamin gochi kee fuggisoo,
Ati anaaf maali masaanu moo masoo…

Confusion

(Abdataa Seenaatiin)

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa