SILMIIFI TAFKII-Fiixabaas Habroo

SILMIIFI TAFKII

HookeFlea01
silmii:
~yaa takfii ati abshaala
taate.
~anuu alan jira ati
mana keessa facaatee.
~osoo warri manaa hin rafin
sireerratti baate.
~jaarsa fi jaartii wal lolchiisutti
kaate.
takfii:
~anan maal jetta atis
ittuma jirta.
~afaan qarattee hidda dhiigaa
keessa dirta.
~ofiifis quuftee ilmaan keetifis
hirta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

silmii:
~nuti mana abbaaf
dhiifnee.
~diinaggee barbaada mooraa
keessa ciciifne.
~akka kaayyoo keenya
nu hin gufachiifne.
~dhiiga isaanii xuuxudha
abbaa dagachiifnee.
takfii:
~ala jiraattus badiin kee
mana seene.
~bobaa jalatti dhokattee
akka si hin beekne.
~roorroo kee warri manaa
hin obsine.
~ameessa mucha isaa
hin gogsinee?

flea
silmii:
~ati garuu bakka hin
laallattu.
~xiqqaa fi guddaa adda
hin baafattu.
~dhiiguma tahudha kan
ati jaalattu.
~balbala hiyyeessarra
hoo maaf hin dhaabbattu?
takfii:
~atuu horii
rakkifte.
~dullacha dallawatti
irkiftee.
~gaadi’iidhan mogolee
luqqifte.
~akka warri hin ilmanne
isaan hanqiftee.
~mucaa daa’ima
beelan raffifte.
silmii:
~horiin ala gala bonaa fi
badheessa.
~an kaniin ciniinu handhuura
keessa.
~bakka laaftuu laalladhen
madeessa.
~yoon ofii quufe ilmaan
kiyyaafin geessa.

X2604-P-12
takfii:
~anis nan hima maafin
cal’isa.
~afaan ati urten
bal’isa.
~qeensa jala seenee
miila isaan jallisa.
~dhiiga xuuxen ofii
kiyyaan gabbisa.
silmii:
~ifaa agartu ni
dheessita.
~dukkana dahoo godhattee
waa balleessita.
~daa’imas waraansan
madeessita.
~duraan malaaykaa
maa of fakkeessita?
takfii:
~hooqaa fi rigaan humaa
nurraa hin siissu.
~hanga abbaan manaa
ifaa qabsiisuu.
~hin deemu hangan of
jibbisiisuu.
~haree biyyee wajji hanga
gad na baasuu.
silmii:
~kaayyon keenya tokko hin jiru
wanti addaan nu baasu.
~ofiifis dhugnee ilmaan
keenyas obaasuu.
~kan fayyaa cabsinee
okkolchiisuu.
~karoorri keenya diinagdeen
isaan dadhabsiisuu.
tafkii:
~nuti lachuu dhiiga kan
barbaannu.
~foon nuu laatanuu hin
nyaannu.
~hanga warri manaa
nutti dammaqanuu.
~tokkummaadhan haa
saammannuu.
silmii:
~dhugaa jette
yaa takfii.
~ammaahuu nutti
dammaquufi.
~bankii dhiigaa
ijarrannee.
~boriif ol
kaayyannee.
~haa goonuu akka ilmaan
keenya hin rakkanne.


Fiixabaas Habroo
Takfii fi silmii walaloodha.

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa