IRREESSA ARFAASAA JIMMAA TULLUU DEEDDEE-Abdii Guuttataa Dilgaasaan

Irreessa Arfaasaa Jimmaa Tulluu BEEGII/KAWUULOO’TTI Kabajameef

Hin Dagu,Daguu koo Kaleessaa
=====

IMG_20160508_124058

Kuunnoo yeros,
Yeroo kaleessi na gane
Kan sobaan haguugee
Eenyummaakoo gane
Dibbee rukutanii
Fiingee afuufanii
Eenyuummaakoo awwaaluuf
Gaafa kaayyeessani
Gaafa soba isaanii
Fe’atanii dhufan
Baras,
Bara haguuggaa duudhaakoof
Unu keessa lufan
Jiruuf jireenyakoot
Maqaa dalgaa baasan
Ofii bu’uressanii
Maqaa naaf moggasan
Maan daguukoo daga
Daguukoo kaleessaa
Eentu akkakoo of dagee
Duudhaasaa hammeessa
Koo seexanan yakkanii
Kansaanii waqa taasisani
Mi’oota aadaakos kan seexanat jedhani

IMG_20160508_121938
warra callaa bukeessee
Sobaan buddeen tolchu
Warra dhugaa nyaatu
Alanfatee kaasu
Sobaaf galchaa galchu
Warra duudhaaf
Seenaa namaa nyaatu
Warra akka waaqat
Sanyii ofiin dhaadatu
Warra ilmaana waaqaa of godhu
Qanceef sanyii bursa
Warra seexana jedhu
Warra gogaa jidheessu
Warra du’aa foonessu
Warra arrabni dhadhaa
Jechisaanii dhaanquu
Warra daguu dagachiisee
Sobaan nama dagu
Dagataan dagsiisee
Warra nama diigu
Akkan hubadhee
Addaan hin baafanne
Dibbee sobaan
Gurra na duuchani
Gurra hubannaa
Akkanni siif laatuuf
Kaadhu waaqa jedhani
Ijas bakka lamatti hiran
Akka nu daguuf tolutti
Akka hin argine hin jenne
Morminee hin didnetti
Anis dhugoomfadheen fudhe
Soba ija alanfate
Kansaanii waaqakoo taasiseen
Duudhaa kiyya gate
Duudhaa jaarraa hedduu dabarse
Duudhaa dhugaaf haqaa
Isa nama addaan hin baafne
Kan of keessat magarsu
Safuuf murtii dhugaa
Sana suuqa kaaheen
Eenyummaakoos yakke
Oromommaarran,
Awuropaa of waame
Gaafasan of yakke
Hin dagu daguukoo kaleessaa
Daguu duudhaaf eenyummaakoo nyaate
Daguukoo kaleessaa isa horsossa’aa
Of na dagachiisee isa na alanfate
Hin dagu….
Karaarraa maquukoo
Eenyummaakoo yakkee
Hormaan of waamuuko
Daguu haguuggate dhufe
Dafee itti dammaquun
Of na yaadachiise
Isa qaqamsee qarxamsee
Duudhaaf,safuu kiyya nyaate
San na hubachiise
Shira shiraan xaxamaa
Sakalamaan sakaaluuf wirriiquu
Shira,awwaalee eenyummaakoo
Ana isa xaxeen osoo xaxuuf sirriiquu
Orratti dammaqeen
Eenyummaakoo bare
Hurgufeen harcaase
Isa,ijat waa na mare
Eeyyee hin daguu hin dagamin
Sichi hin gowwomfamnu
Qamna amantaaf duudhaa
Dhiis ganda hormaa hin dhaqnuu
Gurrakee hin ergisin
Warra Geellisee,Ragadee
Soba sitti labsu
Warra Amantaaf duudhaako
Isa dhugaa dabsu
Beeki uumaan bullaa
Abbaa murtii dhugaa
Waaqaan oofuu jenna
Isatu nu eega
Beeki Tulluu mitii
Uumaa Waaqessinaa
Irreessa qabannee
Araara kadhanna
Kan daguu dagatu
Yoomuu of hin baru
Afaan sobaan deemed
Soba isaaniif labsa
Sobarraa of hin maaru
Ilmaan waaqaa isaan qofat
Warra of lakka’aniif
Kan of dage haa ta’u xurumbaa
Inni daguu dagu
Isaaniif haa ta’u boombaa
An Uumaan waaqessa
An Waaqattan bula
Duudhaakoon tolfadha isat narraa tola
Dhugaa nyaadhee awwaalee
An soba hin arbeessu
Oromummaakoo gane
Hormatti hin akkeessu
Ani Waaqa qaba
Waaqa Abbaa Oromoo
Uumaakoon Waaqessa
An ilmi OROMOO
Waaqeffatan Waaqaan bula
Waaqatti bula
Duudhaaf Safuusaa eeggata
Maaltu of ta’uu caala
============

IMG_20160508_122944
Abdii Guuttataa Dilgaasaan

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa