HIN OBSUU DANDA’EE-tufaa wadaajootiin!

HIN OBSUU DANDA’EE

th
hin obsuu danda’ee
naa quuqee quuqaanii
akkan obsee hin teenyee
obsi nan jettanii
akkamittan obsaa
hacuuccaan gidiraa
ammas narraa hin teenyee
namnii dhugaaf falmuu
dhalli haqaaf falmuu
mee isa kaminni???
osoo dhugaan jiruu
dharallee mosisuuf
maaltu jibbaa fidee?
dhalootaa quuqaamuun
jibbaadhan nu idde??
nan jira hin jedhin
dhaabbataatti duutee
lubbuudhanuu hinjirtu
xiqqaatu guddatee
summii nutti’ta’ee
du’aan keenya
jiraa sosso’e…
osoo akka kootii
dhigni saba kootii
dhangala’ee’n jiguu
mee tokko haa taanuu
tokko ta’uu dhabuu
kan dubbii fiffidu
bahaa dhihaa hin jennuu
kabbaa kibbaa hin jeennuu
Oromiyaan cufti
takkaaf tokko taanu
yeroos kan milkofne
bilisummaa baanu %!
nan kolfa malee hin jiruu
ilkaantu na kolfaa
nan obsaa malee hin jiruu
dirqamafaan obsaa
garaan koo maraatee
obsallee fixatee
akkaamittaan obsaa
dhartii injifattee
muka jidhaa gogsa
uuuuu..!!!.. naan iyyaa
garaan koo naa didee
didee figuuf ta’aa
yaa fiiguu malee
garamiittan fiigaa
osoo dhugaan jiruu
dhugaan bakka dhabee
sobni mana diigaa
sin jaladha hin jedhuu
sin jibbaas siin hin jedhuu
kankee kana rabbi
maal siin haa jedhuu
dubbachuuf nu dhibaa
kee homaa baay’atee
cubbuun kunoo dhibbaa
ilmi namaa cufti kanumaaf si jibbaa

TUFAA WADAAJOO’TIIN

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa